fbpx

Attitudes@Work – en nulägesanalys som ger Ledningsgruppen enighet, engagemang och strategisk styrka

 • Transparent och systematisk insamling av faktorer och synpunkter
 • Identifierar vad som är viktigast
 • Analys och rapport som ger grunden för samsyn och beslut

video

Attitudes@Work – en undersökningsplattform som ger ledningsgruppen rätt beslutsunderlag

Starta och led möten med ett gediget och strukturerat underlag. Säkra bästa möjliga dialog och förståelse i gruppen för maximalt delägarskap och gemensamt ansvar. Alla synpunkter och förhållanden inom väsentliga delar av verksamheten täcks in.

Spara tid och lägga tiden på rätt frågor

Skapa visshet och konsensus som håller hela vägen genom implementering

Säkra gruppens verkställighet och ta fler långsiktiga, väl förankrade beslut

Ledningsgruppens utmaningar vid strategiplanering

Ledningsgruppen är ett forum för beslut. Företagets resultat säkras genom beslut som är välgrundade, prioriterade, och har strategisk nytta. När det är dags för er ledningsgrupp att påbörja arbetet med strategiplanering behöver ni fokusera på viktiga och långsiktiga frågor. Om ledningsgruppen har bristande underlag och alltför kortsiktigt perspektiv kan det leda till beslut om fel saker som missar den strategiska nyttan. Detta sker ofta när dialog och beslut handlar om:

 • Punkter som är bråttom, kris, avvikelser, eller rutin och formaliteter.
 • Medlemmens eget ansvarsområde, det ”jag” förväntas ha koll på.
 • Ämnen som tongivande och extroverta medlemmar vill prata om.
 • Medvetet eller omedvetet undvikande av obekväma problem och frågor.

Då är frågan: Vad är typiska orsaker till fel beslut?
Korta svaret: Fel perspektiv och bristande transparens

Att använda men vända på: Många bra beslut tillsammans skapar en stark strategi som ger gemensamt fokus på långsiktiga frågor. Ju oftare dessa situationer uppstår och fel beslut repeteras, desto mer påverkas resultatet, engagemanget sjunker tillsammans med energin och effekten.

Jag kan inte förklara deras kompetens på annat sätt än att de är duktiga på sitt hantverk. För det är ett hantverk. Precis som en skicklig lärare med integritet jobbade de med oss och såg till att vi drev processen ända in i kaklet – hela tiden med värme och självdistans.

Mai Møllekær
vd, Alfa Laval/Ashbrook Simon-Hartley

En digital nulägesanalys med transparens och bättre grepp om helheten

Attitudes@Work är utvecklat av Kunskapspartner i syfte att förbättra verksamheters konkurrenskraft med vetenskaplig grund. Systemet bygger på en beprövad metodik och har använts, utvecklats och finputsas i uppdrag för kunder i mer än 15 år. Kunder har fått en bättre förståelse för det viktigaste genom verktyget, så att de bättre ska kunna fokusera på rätt frågor och faktorer som hjälper dem vidare utvecklingen av verksamheten.

I undersökningen får deltagarna ta ställning till ett antal påståenden om företagets strategiska fokusområden. Genom att besvara varje påstående utifrån 1) hur väl de tycker påståendena stämmer överens med situationen på företaget och 2) hur viktigt de tycker att varje påstående är, får företagets ledningsgrupp reda på vad som fungerar väl och vilka strategiska fokusområden som är viktigast att fokusera på.

Därefter får ni en grundlig analys av svaren som summerar resultatet på ett överskådligt sätt. På så vis får ni en bra bild över var förbättringspotential finns och vart fokus för fortsatt strategiarbete bör riktas. Attitudes@work undersökningar bör göras med jämna mellanrum. Uppföljningar visar er utvecklingen från starten och säkerställer att företaget är på rätt väg.

Så här går arbetsprocessen till

 • Steg 1: Intromöte och planering

  Vid ett intromöte kommer vi överens om vilka som ska delta vid undersökningen – det kan vara enbart ledningsgruppen, eller fler intressenter i bolaget, såsom styrelse och medarbetare.

 • Steg 2: Undersökningen startas

  När det väl är dags för att starta undersökningen behöver vi informera samtliga deltagare om undersökningen, dess syfte och när i tiden det kommer ske. Kollegorna bjuds in och undersökningen öppnas upp.

 • Steg 3: Undersökningen är igång

  När undersökningen är igång är det tillfälle att låta samtliga deltagare reflektera och besvara frågorna i lugn och ro. De individuella svaren ligger till grund för att arbetet som påbörjas efter undersökningen.

 • Steg 4: Avslut och analys

  När undersökningen avslutas är det dags för analys av resultatet som förbereds, med tillhörande återkoppling. Återkopplingen består av rapport tillbaka till ledningsgruppen samt presentation. Tillhörande arbetsmöte eller workshop kan också planeras in.

 • Steg 5: Uppföljning och workshop

  Sista delen i arbetsprocessen berör återkoppling kring resultatet och analysen. Det kan göras i en digital/fysisk presentation eller en gemensam workshop där vi även bearbetar resultatet och påbörjar en handlingsplan.

Vanliga frågor kring Attitudes@work

Nej, det är ett verktyg som ger basen för bättre strategiska beslut. Genom att få tillgång en transparent bild av nuläget med en systematik som lyfter fram vad som bör prioriteras, kan ledningen lägga sin kraft på rätt frågor skapa rätt lösningar. Det är bra både för organisationen och resultatet.

Nuläget förtjänar en betydligt bättre kartläggning än det en det som en grupp kommer att tänka på i en session. SWOT som modell riskerar hindra er från att se och skapa den strategi som är bäst för er, samt inbjuder till önsketänkande i er syn på er situation.

Därför att den anonyma svarsmiljön gör det lätt att få fram individens åsikter och bedömningar. Och därför att gap mellan nuläge och den position som svaranden vill se verksamheten i blottläggs tydligt.

Ju fortare allt förändras, desto svårare är det att bevaka allt externt. Så är det för alla. Däremot har ni tillgång till er egen interna, unika, kollektiva kunskap och intelligens. Använd mer av verksamhetens interna totala förmåga till omdöme och observationer.

Vid uppstart kommer vi överens om vilka som ska delta vid undersökningen. Det tre vanligaste alternativen är:

 1. endast ledningsgruppen,
 2. ledningsgruppen och styrelsen, eller 
 3. ledningsgruppen, styrelsen och medarbetare.