Så lyckas du med ditt digitala förändringsarbete

Artikeln Digital Transformation Is Not About Technology från Harvard Business Review belyser vanliga misstag som företag kan göra vid utvecklandet av en digital strategi. Genom att skapa medvetenhet om möjliga felsteg ökar du istället dina chanser att lyckas med det digitala förändringsarbetet. Enligt artikeln bör följande misstag tas i beaktning:

Bristfällig företagsstrategi
Digitala förändringar på ett företag bör alltid utgå från kärnan i företaget – det vill säga företagsstrategin. En bristfällig företagsstrategi kan medföra att fel digitaliseringslösningar tas fram.

Standardlösningar
Externa konsulter kan ha en tendens att tillämpa en standardlösning som används på samtliga företag. Fokusera på att ta fram en unik lösning som lämpar sig specifikt för det aktuella företaget.

Exkluderande av kunder
En lyckad digital strategi beskrivs efter en djupgående dialog med kunderna. Det är de som vet bäst vad företaget behöver förändra. Inkludera gärna kunderna i processen.

Skeptiska medarbetare
Många medarbetare är rädda för att de ska bli ersatta av digitalisering. Undvik onödig oro genom att få de anställda att förstå hur digitaliseringen kan vara en chans för dem att utveckla sin kompetens.

Digitalisering – så mycket mer än bara teknologisk utveckling

Det är vanligt att vi människor förknippar digitalisering med teknologi. Vad många inte tänker på är att digitalisering kan innefatta många andra saker. Ett företag kan exempelvis integrera digitala lösningar, där det finns behov och passar in, för att bidra till företagets utveckling. Som företag är det viktigt att definiera vad syftet med en digitaliseringsprocess är.

Digitalisering kan se olika ut på olika företag. Vad som däremot borde vara gemensamt för alla är att förena digitaliseringen med verksamhetens grundläggande företagsstrategi. En företagsstrategi ska vara sammanhängande och fungera även under utmanande omständigheter. Om strategin är otydlig måste företaget gå tillbaka till ritbordet och omvärdera syftet med den. Först därefter kan en digital strategiprocess påbörjas.

Många företag söker sig till konsulter som tillämpar en standardiserad lösning för den digitala strategin. Det fungerar ofta initialt. Ju längre arbetet fortlöper desto viktigare blir det att strategin är anpassad för det specifika företaget. Annars riskerar det att ställas inför oväntade utmaningar som standardlösningen inte är anpassad för att klara av.

För att nå ett lyckat resultat behöver företaget få med sig både medarbetarna och kunderna i kartläggningen av digitaliseringsprocessen. Om detta görs på rätt sätt ökar sannolikt förståelsen och samspelet mellan dessa parter. Det skapar dessutom en känsla av delaktighet som leder till ökat ansvarstagande och en vilja att fullfölja resultatet av digitaliseringsprocessen.

Innan ett företag bestämmer sig för att investera i ett digitaliseringsverktyg, som exempelvis en ny e-handelsplattform eller en datainsamlingsmetod, gäller det att försäkra sig om att just det verktyget är i linje med företagets framtagna digitala strategi.

Är du intresserad av att veta mer om digital strategi med Digital Scorecard som vägvisaren?