Det intellektuella kapitalet

Vad är det?

Traditionellt sett har ett företags tillgångar värderats utifrån dess finansiella värde. Finansiella värden speglar ett företags historia, men säger ganska lite om ett företags kunskapsinnehåll och förmåga att överleva i framtiden.

Det senaste årtiondet har det finansiella kapitalets förmåga att värdera ett företag därför ifrågasatts. Vi går allt mer mot ett kunskapssamhälle där företagens arena bestäms av dess förmåga att anpassa sig, lära nytt och se framåt.

Företag, länder och personer blir mer och mer beroende av kunskaper. Kunskap omfattar exempelvis patent, processkunskap, förmågor, kompetenser, teknologier, information om kunder och konkurrenter samt erfarenhet. Om kunskap, kompetenser och erfarenheter ses som tillgångar för ett företag är det ett intellektuellt kapital.

Begreppet intellektuellt kapital lanserades 1996 av Leif Edvinsson och Pat Sullivan som: ”Knowledge that can be converted into value”. Uttrycket har sedan dess stått som samlingsbegrepp för immateriella tillgångar.

Exempel på tillgångar som sedan tidigare värderats genom en omvandling till finansiell tillgång är: goodwill, varumärken, patent, copyrights och FoU-verksamheter.

Det intellektuella kapitalet består av de tre delarna: humankapitalet, strukturkapitalet och relationskapitalet. När det intellektuella kapitalet värderas och adderas med det finansiella kapitalet ges en mer adekvat värdering av företag.

Hur kan det användas?

Givetvis är kunskap en klart avgörande konkurrensfaktor för ett kunskapsföretag, men även för andra mer traditionella företag. Genom kunskaper säkerställs att företag kan utvecklas och följa med i utvecklingen som går allt snabbare.   

Det görs genom de personer som verkar i företaget, alltså humankapitalet. När humankapitalets kunskaper samordnas i en struktur av något slag kan man tala om en organisation eller ett företag. Företagets organisation utgör en struktur i vilken humankapitalet samordnas för att gemensamt ha en högre verkningsgrad än om kunskaperna skulle utnyttjas var för sig.

Ett företags struktur kallas för strukturkapital. Även strukturkapitalet är en viktig tillgång för ett företag som inte framgår av det finansiella värdet. Strukturkapitalet är något bestående som kan ägas av ett företag till skillnad från humankapitalet som lämnar företaget när medarbetarna går hem.

Relationskapitalet utgörs av de relationer som företaget har med omvärlden. I regel är det de kontakterna som ger affärer och därmed intäkter. Relationskapitalet förklarar också varför många företag gör allt för att binda kunder och leverantörer närmare till sig genom exempelvis kundklubbar, förmånskort och kundtidningar.

Det är inte många företag som hitintills har med delar av det intellektuella kapitalet i balansräkningen. I försök att finna bakomliggande faktorer som säger något om ett företags förmåga att överleva i framtiden, läser analytikerna bland annat årsbokslut och andra handlingar mellan raderna.

Genom att tydliggöra det intellektuella kapitalet och öppet redovisa för hur företag satsar på att utveckla detta kan slutsatser om företagets verkliga värde göras.

Metoder för att följa utvecklingen av det intellektuella kapitalet har hittills varit Balanced Scorecard eller liknande applikationer. Än i dag efterfrågas fler modeller för hur det intellektuella kapitalet kan kartläggas.

Vill du veta hur vi på Kunskapspartner arbetar med intellektuella kapital?