Effekten av dålig bolagsstyrning

Sammanfattning av denna artikel

Denna artikel tar upp effekterna av dålig bolagsstyrning och hur det påverkar finansiella resultat och de anställdas och intressenternas tillfredsställelse. Dålig bolagsstyrning kan öka risken för finansiell misskötsel och dåligt beslutsfattande, vilket leder till lägre vinster och svagare finansiella positioner. Även anställda och intressenter kan påverkas negativt av dålig bolagsstyrning. Företag måste prioritera god styrningspraxis för att undvika dessa negativa effekter. De första stegen mot god företagsstyrning är att inrätta ett tydligt och effektivt system för beslutsfattande, skapa policies, införa metoder för transparent finansiell rapportering och tillsätta en oberoende styrelse. Genom att göra utvärderingar av bolagsstyrningen kan förbättringsområden också identifieras. Utvärderingar ger möjlighet att öka ansvarstagande, öppenhet och förbättra kommunikationen inom bolagsstyrningen. Utvärderingar av bolagsstyrningen kan därmed hjälpa organisationer att förbättra sina styrningsmetoder och övergripande effektivitet. 

Bolagsstyrning är det system av regler, praxis och processer som styr och kontrollerar ett företag. När dessa system misslyckas kan konsekvenserna bli allvarliga och långtgående. Det kan även påverka företagets ekonomiska resultat, de anställdas välbefinnande och intressenternas tillfredsställelse. I den här artikeln kommer vi att undersöka effekterna av dålig bolagsstyrning för dessa tre områden.

Finansiella prestationer påverkas

Dålig bolagsstyrning ökar risken för finansiell misskötsel och sämre beslutsfattande inom organisationen. Detta kan leda till lägre vinster och en svagare finansiell ställning för företaget. I en studie från Världsbanken konstaterades att välstyrda företag hade lägre finansiella och icke-finansiella risker samt högre aktieavkastning. En annan undersökning visade att de företag som var ’bäst i sin klass’ i genomsnitt hade 8,5 % högre aktieavkastning.

Dålig styrning kan leda till att företagets aktiekurs sjunker och göra det svårare för företaget att anskaffa kapital eller göra investeringar. Dessutom löper företag med försämrad bolagsstyrning större risk för bedrägerier och finansiella skandaler. I en undersökning av PwC konstaterades att företag med dålig bolagsstyrning hade nästan tre gånger så stor risk att drabbas av bedrägerier än de företag med stabil bolagsstyrning.

Försämrat välbefinnande hos anställda

Dålig bolagsstyrning kan skada de anställdas välbefinnande inom organisationen. När de anställdas förtroende för ledarskapet och beslutsprocesserna minskar är ett naturligt resultat försämrad motivation och engagemang bland de anställda. Om dissonansen är stor kan anställda även förlora förtroende för organisationens kärna vilket är organisationens vision, mission och mål. När bolagsstyrningen är dysfunktionell finns även en risk att de anställda negligeras och att de anställda upplever att deras problem varken hörs eller åtgärdas. Detta kan i sin tur  medföra högre personalomsättning inom organisationen och dessutom medföra svårigheter att attrahera och behålla talanger. Ytterligare ett resultat är lägre arbetstillfredsställelse och produktivitet. 

Missnöjda intressenter

Dålig bolagsstyrning påverkar även intressenterna negativt. Detta inkluderar aktieägare, kunder och samhället i stort. Ett exempel är att aktieägare ser att värdet på sina investeringar minskar till följd av dåligt beslutsfattande och i relation till dåliga ekonomiska resultat. Kunderna kan förlora förtroende för företaget på grund av etiska eller rättsliga kontroverser som kommer från dålig bolagsstyrning. Dessutom kan svag bolagsstyrning leda till negativa sociala och miljömässiga konsekvenser, vilket skadar företagets rykte och relationer med intressenterna.

Sammanfattningsvis kan dålig bolagsstyrning ha en negativ inverkan på ett företags ekonomiska resultat, arbetstagarnas välbefinnande och intressenternas tillfredsställelse. För att undvika dessa negativa effekter måste företag prioritera god styrningspraxis. En effektiv bolagsstyrning säkerställer att företag fattar sunda beslut som gynnar alla intressenter, inte bara ett fåtal utvalda. Företag som investerar i en stark styrning kommer att få bättre ekonomiska resultat, ökad tillfredsställelse bland de anställda och förbättrade relationer med intressenterna.

De första stegen mot en sund företagsstyrning

De första stegen mot en stabil företagsstyrning är att inrätta ett tydligt och effektivt system för beslutsfattande, skapa en uppförandekod för alla intressenter, införa metoder för transparent finansiell rapportering och inrätta en oberoende styrelse eller tillsynskommitté. Dessutom är det viktigt att skapa tydliga kommunikationslinjer mellan styrelsen, ledningen och aktieägarna och att fastställa riktlinjer som främjar etiskt beteende och efterlevnad av lagar och förordningar. 

Och hur börjar ett företag att ta dessa steg? 

En naturlig utgångspunkt är att bedöma det nuvarande läget för bolagsstyrningen. Ett sätt att göra detta är att genomföra bolagsstyrnings-utvärderingar. En utvärdering kan ge omfattande information som lägger grunden för framtida insatser. Att genomföra utvärderingar av företagsstyrning kan också bidra till att förbättra resultaten på flera sätt:

  • Identifiering av områden som kan förbättras: Utvärderingar kan hjälpa till att identifiera områden där den nuvarande styrningsstrukturen eller praxis kan vara otillräcklig, t.ex. bristande öppenhet eller ineffektiva beslutsprocesser.
  • Ökad ansvarsskyldighet: Regelbundna utvärderingar kan hålla intressenterna ansvariga för sina handlingar och beslut, vilket leder till bättre styrningspraxis internt.
  • Ökad öppenhet: Utvärderingar kan ge en inblick i organisationens inre arbete, vilket ökar insynen och förtroendet bland intressenterna.
  • Förbättrad kommunikation: Utvärderingar kan bidra till att identifiera brister eller problem i kommunikationen och ge intressenterna möjlighet att ge feedback om styrningsmetoderna.
  • Benchmarking: Utvärderingar kan också användas för att jämföra organisationens styrningspraxis med industristandarder eller bästa praxis, så att företaget kan se hur de står sig och identifiera områden som kan förbättras.
  • Överensstämmelse: Utvärdering kan säkerställa att företaget följer de lagar och förordningar som rör företagsstyrning.

Sammantaget kan utvärderingar av företagsstyrning hjälpa organisationer att förbättra sina styrningsrutiner och öka sin övergripande effektivitet.

Hur vi kan hjälpa till

På Kunskapspartner har vi hjälpt företag med strategi, styrning och struktur i över 25 år. Vi kan erbjuda expertis inom området affärsstrategi och strategisk utveckling. Behöver ditt företag hjälp med bolagsstyrning kan vi erbjuda hjälp i form av utvecklingsprojekt. Vi erbjuder även en rad olika workshops utformade för olika behov och tillfällen. Vill du veta mer? Hör av dig till oss så kan vi diskutera en lösning för dig.