Förbättra din inlärningskurva

Använd din kunskap annars glöms den bort

I artikeln Where Companies Go wrong with learning and development beskriver Steve Glaveski utmaningarna vid genomförandet av utbildningar hos företag. Organisationer spenderar mycket pengar på att utbilda sina anställda, men tenderar att fokusera på fel saker, vid fel tillfälle och med fel innehåll. 70 procent av tillfrågade arbetstagare hävdar att de inte manövrerar de färdigheter som krävs i deras arbete och inlärningen påverkas.

I en undersökning med 50 deltagande organisationer kunde Glaveski konstatera att 75 procent av de högre cheferna var missnöjda med företagets inlärnings- och utvecklingsprestation. Det finns även ett flertal andra undersökningar som visar exempel på att arbetstagare inte använder sig av sina nyvunna kunskaper i arbetet. 

Enligt psykologen Hermann Ebbinghaus kan modellen The forgetting curve förklara hur människans inlärningsförmåga försämras genom att inte använda sig utav sina nya kunskaper. Ebbinghaus menar att tre fjärdedelar av nyvunnen information glöms bort inom loppet av sex dagar, om vi inte praktiskt använder informationen.

Sambandet mellan inlärning och användning av information

I dagens affärslandskap är företag i behov av ständig utveckling och en snabb anpassning till förändring. Trots detta verkar många företags genomförda utbildningar vara ineffektiva och bristfälliga. Förklaringarna tycks vara flera; utbildningar kan exempelvis omfatta fel saker, användas vid fel tillfällen eller inte användas alls i sitt dagliga arbete.

En tänkbar förklaring till varför utbildningarna inte ger resultat, är en biologisk förklaring där människan behöver spara på energi för att kunna använda den i sökandet efter näring och i syfte att försvara sig mot faror. För att inte göra av med onödig energi glömmer vår hjärna snabbt bort det som inte är användbart. Den biologiska faktorn förbises emellertid ofta i ett utbildningsprogram, vilket resulterar i att information snabbt glöms bort.

Leanbaserat lärande – ett sätt att förbättra inlärningen

En tänkbar metod för att utbildningar ska ha en bestående effekt, är att använda sig av leanbaserat lärande, hämtat från Toyotas leanbaserade produktionssystem. Denna inlärningsmetod bygger på en omedelbar applicering på verkligheten, med möjlighet till direkt feedback och omprövning av insikter. Inlärningen ska endast fokusera på kärnan av den relevanta informationen för att undvika slöseri med tid. 

I användningen av leanbaserat lärande säkerställs först att en nyutvecklad metod är användbar i det riktiga arbetet. Därefter genomförs själva utbildningen. En användning av metoden skulle, enligt artikeln, leda till att arbetstagare inte bara lär sig rätt saker vid rätt tillfälle. Det skulle även leda till att de kommer ihåg vad de lärt sig. 

Vill du diskutera utbildningar med oss och hur ni kan lyckas med utbildningar i er verksamhet? Kontakta någon av våra konsulter.