Hur hänger företagskultur ihop med företagsstrategi?

Vad är en företagskultur? Det är en utmanande fråga att besvara och även om definitionen kan bidra till nytta, behöver vi veta innebörden för att kunna skapa en konkurrenskraftig företagskultur? Det som verkligen skapar praktiskt värde är att hela orkestern spelar samma musikstycke. Annars blir det ingen vacker musik.

Att bearbeta hur vi arbetar ihop är ett kontinuerligt arbete som måste göras vid upprepade tillfällen. Tänk på en nära relation som du har – det är inte ett stadie, utan en konstant process som behöver vårdas och förvaltas. Emellanåt behöver vi även göra något annorlunda som skiljer sig från vardagen och de ständiga interaktionerna. På samma sätt behöver en företagskultur bearbetas med jämna mellanrum för att säkerställa att processen fortlöper.

Räcker det med en bra företagskultur för att bli framgångsrik? Troligtvis kan en god företagskultur ta er en bit på vägen. För att skapa en riktigt framgångsrik och framför allt enad arbetsplats, bör vi även arbeta med företagskulturen i samråd med företagsstrategin.

En strategi kan kort summeras i att den ska besvara tre frågor: var är vi idag, vart ska vi och hur vi tar oss dit. Hur själva företagsstrategin ska se ut är egentligen en artikel för sig, men kan beskrivas som en form av ett styrdokument som visar på var fokus ska riktas. Företagsstrategin bör vara baserad på den företagskultur som finns inom verksamheten. På detta sätt skapar företaget en konkurrenskraft som utmanar andra på marknaden och bidrar till en positiv känsla som vi har i magen när vi går hem från jobbet.

Hur ser olika företagskulturer ut?

Integrated Culture Framework” är en modell som används för att hantera företagskulturer i två dimensioner (se bilden nedan för referens).

Ena dimensionen visar hur människor interagerar med varandra. När människor interagerar med varandra kan vi se det som en kollektivistisk orientering i eller en individualistisk orientering. Kollektivistiskt orienterade företagskulturer brukar värdera integration, hantering av relationer och koordination av grupprestationer högt. Motsatsen är individualistisk orientering där människor jobbar utifrån individen och värderar den individuella insatsen högt med fokus på tävling, att vara självständig och jaget.

Den andra dimensionen visar hur människor svarar på förändringar. Antingen föredrar vi stabilitet och status eller också är vi mer flexibla och fördrar att hänga med på förändringar. Nedan följer en förklaring av olika sorters företagskulturer enligt modellen.

Företagskulturer - En illustration

De olika prickarna som du ser i rutnätssystemet är typer av företagskulturer som ett företag kan ha. Enligt modellen är det möjligt för ett företag att ha två olika prickar (typer av företagskulturer). 

Olika företagskulturer

Caring (omtänksam): Fokuserar på relationer och ömsesidigt förtroende. Arbetsmiljön är varm och fokus ligger på att få en bättre framtid. Företagskulturen främjar då lojalitet. Ledare prioriterar ärlighet och lagkänsla.

Purpose (meningsfullt): Är en företagskultur byggt på idealism och altruism. Arbetet präglas av att medarbetarna jobbar för framtiden och en bättre morgondag. Ledare fokuserar på hållbarhet och globala samhällen, delade idéer och det större syftet.

Learning (lärande): Karaktäriseras av utforskning, utveckling och kreativitet. Det här är en företagskultur som bygger på kreativitet och öppenhet där människor kan utveckla idéer och utforska alternativ. Ledare främjar innovation, kunskap och äventyr.

Enjoyment (njutande): Handlar om att ha roligt och att njuta av sitt arbete. Det finns en tendens att göra det som känns roligt. Medarbetare enas kring simulationer och lekfullhet. Ledare främjar spontanitet och humor.

Results (resultatdriven): Är som det låter. En företagskultur som fokuserar på resultat. Det handlar om att vinna eller försvinna. Företagskulturen bygger på en strävan att klara av sina mål, ledare främjar att målen uppnås.

Authority (auktoritär): Handlar om styrka, beslutskraft och djärvhet. Arbetsmiljön är en plats för konkurrens där människor jobbar efter personlig vinning. Medarbetare enas kring en stark intern kontroll. Ledare främjar dominans och förtroende.

Safety (skyddande): Definieras av planerande, försiktighet och förbereddhet. Det här är en företagskultur där medarbetarna jobbar för att eliminera risker. Allting är väl genomtänkt, medarbetarna fokuserar på att tänka framåt och att känna sig säkra. Ledare främjar realism och framförhållning.

Order (strukturerad): Fokuserar på respekt, struktur och delade normer. Den här företagskulturen tar fasta på metoden, att följa regler och en vilja passa in. Ledare fokuserar på delade procedurer och på de traditioner som finns i företaget.

De olika företagskulturerna kan användas för att definiera företaget, men även för att du som person ska få en bild av vad du föredrar i din arbetsmiljö. De olika prickarna kan vara såväl fördelaktiga som negativa. Det vanligaste är att företag är fokuserade på caring och results, vilket kan uppfattas som en paradox och förvirra de anställda. En mer lämplig kombination är exempelvis caring och order, även om också den kan leda till problem eftersom vi då litar blint på gruppen.

Hur kan du skapa samklang mellan företagskultur och företagsstrategi?

Genom att analysera just din arbetssituation och förstå de företagskulturer som du tillhör kan du få en större förståelse för de olika för- och nackdelar som kan uppstå. De olika stilarna kan bidra till en ökad förståelse som hjälper människor att:

  • Förstå sin kontext och utvärdera effekten, avsedd eller oavsedd.
  • Utvärdera samsynen på företagskulturen och företagsstrategin mellan anställda.
  • Underlätta vid nyanställning av personal och snabbt orientera dem i företagskulturen och företagsstrategin.
  • Underlätta kommunikationen i företaget.

Därefter kan det vara bra att ta en titt på företagsstrategin och se om den är i linje med företagskulturen som du har definierat. Ett exempel där samklangen mellan företagskultur och företagsstrategi brister kan uppstå vid hållbarhetsarbeten.

När vi är ute och besöker kunder hör vi ibland att hållbarhetsarbetet kan upplevas som påklistrat och påhittat, eftersom företaget i grunden påverkar miljön negativt. Ju mer företaget producerar desto bättre är det för det finansiella resultatet, även om det kanske går emot hållbarhetsprinciperna.

Att arbeta i en företagskultur som värderar hållbarhet innebär ett helhetstänk, där resultat skapas utifrån flera hållbarhetsaspekter. De olika aspekterna ska inte behöva prioriteras, eftersom det är svårt att välja mellan ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet.

Återigen handlar det om det där gemensamma musikstycket som orkestern behöver spela för att skapa vacker musik. Om du inte kan placera er företagskultur i modellen som vi nämnde eller höra musiken från orkestern, så kan du alltid vända dig till den där magkänslan. Det är trots allt en ovärderlig indikator som vi alla har tillgång till. Så vad känner du i magen när du går hem från jobbet?

Vill du veta mer om hur du utvecklar en god företagskultur?