11 december 2023

Från nulägesanalys till finansiering

Vi arbetade tillsammans med SU Holding i ett projekt med en av deras idébärare för att hjälpa dem i sin process att söka finansiering via KAW Proof of Concept. Från nulägesanalys till finansiering! Vi kunde vi hjälpa dem bedöma marknadspotentialen för deras idé och hjälpa dem att driva den framåt genom nödvändigt underlag.

Vilka är SU Holding?

SU Holding är en organisation som specialiserar sig på att investera i innovativa affärsidéer och forskningsresultat med koppling till Stockholms universitet. Deras mål är att stötta forskare, lärare, studenter, alumner och anställda vid universitetet i processen att förverkliga och kommersialisera sina idéer samt göra deras forskning tillgänglig och användbar.

Genom att tillhandahålla riskkapital, kunskap och tillgång till ett omfattande nätverk, hjälper SU Holding till att omvandla idéer till framgångsrika företag. Både på den nationella och internationella arenan. Organisationen är inriktad på en mångfald av sektorer inklusive Life Science, fintech, deep tech, hållbarhet och materialforskning. Detta speglas i de olika företag de har i sitt portfolio.

SU Holding karakteriseras av sin tidiga investering i lovande affärsidéer och forskningsprojekt. De söker aktivt efter projekt som utmärker sig genom sin innovation och starka koppling till Stockholms universitet, samt projekt som drivs av individer med stor ambition och engagemang.

Mona Wilcke, vd på SU Holding

Vad var SU Holdings behov?

Det fanns ett behov att få en snabb och effektiv nulägesanalys, med fokus på marknad. Denna behövde utföras inom två veckor med begränsade resurser (15-20 timmar) och med handledning av erfarna konsulter. Behovet var att bedöma marknadspotentialen för forskarens idé som utvecklats vid Stockholm Universitet för att söka finansiering från ”KAW Proof of Concept”. 

SU Holding och forskaren efterfrågade insikter om det europeiska och globala marknadsvärdet för forskningsresultat relaterade till epitelceller. De ville även få djupare förståelse för potentiella användningsområden för forskarens idé samt vilka kundgrupper som skulle kunna dra nytta av den. Sammantaget önskades en grundlig förståelse för hur forskarens upptäckter skulle kunna tillämpas samt vilka marknadsmöjligheter som finns. 

Vi hade ett relativt akut behov att göra en marknadsanalys av en tämligen ny insikt från ett forskningsresultat

Vi arbetade tillsammans med SU Holdings vd, Mona Wilcke, som förklarar deras behov: “Vi hade ett relativt akut behov att göra en marknadsanalys av en tämligen ny insikt från ett forskningsresultat från en forskare från Stockholms universitet inom cancerdiagnostik. Dels var behovet kopplat till en ansökan som behövde skickas in i slutet av sommaren och dels var det för att pröva möjligheten att generera ett innovationsprojekt kring de forskningsresultaten som var uppnådda. Då identifierade vi möjligheten att använda oss av Kunskapspartner för att låta er göra en marknadsanalys.”

Vad är KAW Proof of Concept?

KAW Proof of Concept är ett bidrag som utges av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse. Översatt från deras webbplats förklaras deras Proof of Concept likt följande: ”Syftet med Proof of Concept-bidraget är att överbrygga klyftan från akademisk forskning till innovationer. Bidraget ger forskare möjlighet att utveckla sina tidiga upptäckter mot validerade metoder, produkter eller processer och ger möjlighet att genomföra aktiviteter som validerar och påskyndar utvecklingen av projektet och förbereder för innovation och kommersialisering. 

Projektets utformning

Vad är processen från nulägesanalys till finansiering?

Varje projekt med en nulägesanalys följer en struktur av uppstartsmöte, uppföljningsmöte och avslutningsmöte med presentation tillsammans med kunden. Vid uppstartsmötet går vi gemensamt igenom ramarna för projektet och förväntningar hos idébäraren. Vid uppföljningsmötet säkerställer vi att vi har rätt typ av material, och ser ifall behovet har förändrats hos idébäraren. Uppföljningsmötet ger viktig verifikation för såväl idébäraren som oss som leverantör, och att vi kommer att uppnå önskat slutresultat. Vid avslutat projekt presenteras resultaten i ett avslutningsmöte. Där konkretiseras resultaten tillsammans med förslag som hjälper kunden att själv driva idéerna vidare. 

Projektet med SU Holding löpte under två veckor, där våra affärsutvecklare på Kunskapspartner arbetade i nära kontakt med forskaren och SU Holding. På grund av projektets snäva tidsram krävdes effektiv kommunikation mellan parterna för att snabbt kunna driva resultaten framåt. 

“Vi uppfattade samarbetet som väldigt gott. Vi fick kontakt med en gång, ni finns alltid tillgängliga och ni hittade också relevanta personer under ett tidspressat läge, så lyckades ni få tag på någon som kunde utföra det här projektet väldigt snabbt, inom en vecka”, beskriver Mona Wilcke.

Projektets slutresultat

Slutresultatet av SU Holding-projektet var lyckosamt då det gav vägledning för forskaren och vad de skulle fokusera på i deras nästa steg. Det gav även underlag som kunde användas i deras ansökan till KAW Proof of Concept – den initiala önskan de hade för projektet. 

Sammantaget kan resultatet beskrivas i tre punkter: 

  1. Underlag för ansökan för vidare finansierinh (KAW Proof of Concept)
  2. Förståelse för marknaden 
  3. Underlag för att driva idén framåt

Mona Wilcke beskriver projektets resultat:

“Resultatet pekade i det här fallet i den riktningen att det faktiskt fanns möjlighet att ta detta projekt vidare, att man hade hittat en unikitet i projektet. Att man skulle kunna ta det vidare för att pröva att validera och verifiera kommersiellt för att det fanns en enhet. Samtidigt använde vi oss av resultatet från projektet som underlag för den ansökan som vi skickade in i slutet av sommaren.”

Vi tackar Mona Wilcke och SU Holding för ett lyckosamt samarbete! 

Är du i behov av en nulägesanalys?

Behöver du hjälp med att förstå ditt nuläge och hur du kan ta en idé till nästa nivå? Vi specialiserar oss på att genomföra nulägesanalyser som ger  insikter och verktyg som behövs för att framgångsrikt stödja forskare och idébärare. Med vår expertis kan vi hjälpa dig att identifiera både styrkor och utvecklingsområden, vilket är avgörande för att effektivt kommersialisera forskning och innovationer. Låt oss hjälpa dig att ta ditt arbete med forskning och innovation till nästa nivå! Kontakta oss om du vill veta mer. Är du intresserad av att läsa mer om våra nulägesanalyser kan du göra det på den här sidan