GDPR

Hur hanterar Kunskapspartner personuppgifter?

Kunskapspartner samlar in personlig information i form av för- och efternamn, email, telefonnummer, arbetsroll och vilket företag som personer representerar i syftet att vi i framtiden ska kunna kontakta personer kring relevanta projekt, seminarier, evenemang, nyheter, eller annat som kan vara av värde för individer kopplat till våra kompetensområden. Kunskapspartner värnar om individers personliga integritet och det finns alltid en möjlighet att avregistrera sig från våra utskick. Genom att skicka ett mail till oss, med information om avregistrering, raderar Kunskapspartner all personlig information rörande personen i fråga.

Kunskapspartner delar aldrig personuppgifter vidare till tredje part i marknadsföring- eller försäljningssyfte. Det kan förekomma att Kunskapspartner delar information vid uppdrag där vi har behov att involvera underleverantörer, som i sådana fall görs med explicit tillåtelse av personen i fråga och företaget.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Insightly

Kunskapsparnter lagrar persondata i ett CRM-system som heter Insightly. Insightly är ett företag med säte i California, USA. Insightly använder sig utav underleverantörer (subkontraktorer) som hjälper företaget att uppdatera sitt system. Insightly delar därmed persondata med tredje parter, med syftet att hjälpa sina kunder. Kunskapspartner behandlar och behåller persondata i Insightly medan vi anser att det finns ett intresse för våra kontakter eller tills det finns en uttrycklig önskan om att bli raderad ur systemet. För mer information om vilka företag som Insightly delar eller har delat information med klicka här.

Dropbox

Kunskapspartners använder sig av Dropbox som internt system för lagring av information som avser projekt, avtal, personuppgifter, tidigare kunder och motsvarande uppgifter som krävs för att fullfölja de avtal som skrivits mellan Kunskapspartner och beställare. Kunskapspartner försöker i största möjliga mån gallra ut uppgifter som ej anses vara nödvändiga (7-10 år efter projektets slutförande). Dropbox håller en väldigt hög standard för säkerhet och erhåller flera ISO-certifieringar inom säkerhet. Dropbox delar inga uppgifter med tredje parter och alla anställda som arbetar på Dropbox måste signera avtal för personlig integritet samt säkerhet vid anställning. För mer information om hur Dropbox behandlar information, klicka här.

Fortnox och Finqr

Kunskapspartner använder sig av Fortnox och Finqr som extern part för bokföring och fakturering. I enlighet med bokföringslagen kommer vi att lagra personuppgifter och företagsuppgifter i 7 år. Det är endast ekonomiansvarig, revisor och den aktuella konsulten som har tillgång till dessa plattformar

Mailchimp

Kunskapspartner utnyttjar integration mellan Insightly och Mailchimp. Kunskapspartner använder även Mailchimp som verktyg för våra nyhetsbrev, för utskick av våra produktblad och för att marknadsföra oss till potentiella kunder.

Behandling av personuppgifter

Det stannar mellan oss.

All information av konfidentiell art som tillhandahålls i samband med uppdrag behandlas förtroligt i enlighet med det interna sekretessavtal som ingåtts mellan Kunskapspartner och samtliga medarbetare.

Med konfidentiell art förstås varje uppgift – teknisk, kommersiell, eller av annan art (t.ex. metoder, system, dataprogram, affärsplaner, uppgifter om kunder och affärshändelser, räkenskapsmaterial, marknadsplaner, patenterbara uppfinningar, skisser, idéer och/eller andra tekniska förebilder, mm) – med undantag för sådan information som är eller har blivit allmänt känd.

Kunskapspartner undersökningsplattformar

Kunskapspartner har två undersökningsplattformar Attitudes@Work och Attitudes@Market. I systemen hanterar Kunskapspartner personuppgifter eftersom vi tillhandahåller tjänsten till för kunder. Nedan beskrivs hur vi hanterar information i respektive undersökningsplattform.

Plattformen Attitudes@Work (A@W) och Attitudes@Market (A@M) ägs av Kunskapspartner AB. Kunskapspartner förvarar all information hos vår it-partner Binero, som endast ansvarar för domän och förvaring av data från undersökningarna. Alla anställda på Kunskapspartner har tillgång till A@W och A@M, samt Kunskapspartners underleverantörer inom IT. Anonymitet säkras genom interna anonymitetsavtal mellan anställda och Kunskapspartner AB, samt mellan underleverantörer och Kunskapspartner. Kundföretag, eller anställda till Kunskapspartners kunder kan erhålla personlig information från respektive företags undersökning genom kontakt med anställda på Kunskapspartner, förutsatt att denna information uppfyller Kunskapspartners krav för anonymitet.

Attitudes@Work

Kunskapspartners roll vid Attitudes@Work undersökningar är som Processor där vi hanterar och administrerar personlig data åt våra kunder. 

Som anställd på ett kundföretag till Kunskapspartner, som tar del av och genomgår en A@W undersökning, ligger hanteringsansvar av personuppgifter hos våra kundföretag genom anställningsavtal. Således har anställda på kundföretag samtyckt till Kunskapspartners behandling av deras personuppgifter, när avtal mellan kundföretag och Kunskapspartner ingåtts. Kunskapspartner anonymiserar svar från A@W undersökningar i största möjliga utsträckning (7-10 år efter avslutat undersökning). Anställda som tar del av undersökningen har även möjlighet att avstå från att utföra undersökningen om deltagande ej önskas. Kunskapspartner behåller däremot email-adresser i systemet som en del av kundföretagets anställda.

Attitudes@Market

Kunskapspartners roll vid Attitudes@Market undersökningar är som Controller där vi, tillsammans med våra kunder, bär ansvaret för att bestämma syftet och hur vi hanterar personlig data.

Attitudes@Market är ett verktyg där Kunskapspartners kunder kan logga in och administrera marknadsundersökningar till sina slutkunder. Kunskapspartners kunder är ansvariga för undersökningen medan Kunskapspartner tillhandahåller verktyget. Om slutkunder önskar att få sina personuppgifter borttagna skall slutkunderna kontakta Kunskapspartners kunder och begära att få sina uppgifter raderade. Våra kunder bär även ansvaret för att kontakta Kunskapspartner och verifiera borttagning personuppgifter.

Slutkunder ger samtycke till Kunskapspartner och våra kunder att ta del av och hantera personuppgifter genom att utföra undersökningen. Slutkunder har alltid möjligheten att avstå från att göra undersökningen om de ej önskar att delta. Mailadresser sparas vid utskick för att beräkna svarsfrekvensen och det är Kunskapspartners kunders ansvar att hantera personuppgifterna på ett förtroligt sätt gentemot deras slutkunder. 10 år efter slutförd undersökning kommer svaren att anonymiseras i den mån det är möjligt.