fbpx

Varför hållbarhetsarbete?

Idag förutsätter allt fler ägare och investerare att företag utvecklas i en hållbar riktning. Som företag är det därför viktigt att förstå fördelarna med att ha hållbarhet som en bärande del av verksamheten. Om ett hållbarhetsarbete utförs på rätt sätt stärker det varumärket och bidrar till en ökad kostnadseffektivitet. Företag med ett aktivt hållbarhetsarbete är dessutom mer innovativa, hittar nya affärsmöjligheter och skaffar bättre underlag för investeringsbeslut.
”Som ett led av vårt beslut att införliva hållbarhet i vår verksamhet valde vi att anlita Kunskapspartner. Med deras hjälp har vi formulerat en hållbarhetsstrategi som bottnar i våra värderingar och arbetssätt. KP har stor kunskap inom ämnet och har på ett strukturerat och lyhört sätt, involverat vår organisation och intressenter i arbetet. Hållbarhetsstrategin som har tagits fram är tydlig, konkret och i samklang med vår investeringsstrategi.”

Hållbar affärsutveckling

2015 antog världens länder 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där länder, kommuner, företag och verksamheter kan bidra i rätt riktning.

För att företag ska kunna bidra och framför allt bygga en hållbar affär, behöver hållbarhetens ”tre P” vara i samklang. Triple bottom line, som det också kan kallas, går ut på att stötta företag och andra organisationer att röra sig mot en mer hållbar utveckling.

People: Handlar om att att ta hänsyn till samtliga intressenter i arbetet – medarbetare, nätverk, organisationen, värdekedjan, framtida generationer och framför allt kunder.

Planet: Går ut på att ta hållbarhetsarbetet ska ta hänsyn till planetens välmående – idag och för framtiden. Oavsett vilket verktyg, ramverk eller rapportering som väljs i hållbarhetsarbetet, ska planeten tas hänsyn till.

Profit: Handlar inte enbart om verksamhetens överlevnad, utan även det stora syftet som ert företag eller er organisation står för. Hållbarhetsarbetet ska bidra till ett större sammanhang och makroperspektiv. Om ett företag enbart fokuserar på egenvinning, kan verksamheten aldrig ta hänsyn till den stora kostnaden av företagets affärer.

People, planet and profit

Strategi, struktur och styrning

På Kunskapspartner ser vi det som vår uppgift att utmana invanda mönster, tillföra ny kunskap och driva utvecklingsprocessen framåt. Det gör vi genom att skapa en tydlig strategi, struktur och styrning i er verksamhet. Med en strategi som involverar era medarbetare i arbetsprocessen skapar ni engagemang, förtroende och en stark känsla av delaktighet. Med struktur i arbetsprocessen skapas tydlighet och mesta möjliga värde för medarbetare över en lång tid. Med väl valda metoder och verktyg skapas goda förutsättningar för styrning och att arbetet förankras.

20

års samlad erfarenhet

200

nöjda företag och organisationer

350

levererade projekt

Fördelarna med en hållbarhetsstrategi

En hållbarhetsstrategi går ut på att mäta, benchmarka, ta fram målsättningar, och framför allt utveckla en mer hållbar affärsmodell. Strategin har därmed en mer avgörande roll för verksamheten och är mer än bara dokumentation och rapportering. Arbetet kommer bidra till en gemensam bild över var verksamheten är idag och en bättre förståelse för hur ni kan positionera er för framtiden.

María Fernanda Bocángel

María Fernanda Bocángel

Seniorkonsult
Stefan Westergård

Stefan Westergård

Seniorkonsult