6 mars 2024

Omvärldsanalys: Hur du får ett insiktsfullt makroperspektiv

Artikel 5/5: Nulägesanalysen som tar ett helhetsgrepp

Omvärldsanalys är ett kritiskt verktyg för företagare som strävar efter att vara konkurrenskraftiga och framgångsrika. För startups och medelstora företag, där resurser och marknadsposition ofta är mer begränsade än hos större aktörer, blir betydelsen av en väl genomförd omvärldsanalys ännu större. Detta verktyg möjliggör för företag att förstå och proaktivt reagera på yttre förändringar, trender och potentiella hot, vilket är avgörande för långsiktig framgång och hållbar tillväxt. 

Vad är en omvärldsanalys?

Omvärldsanalys är processen att systematiskt samla in och analysera information om ett företags yttre miljö. Det inkluderar faktorer som marknadstrender, konkurrentbeteenden, teknologiska förändringar, och socioekonomiska skiftningar. Denna analys hjälper företag att forma sina strategier på ett informerat sätt, identifiera nya möjligheter, och undvika potentiella hot. Omvärldsanalys är inte bara en engångsaktivitet utan en löpande process som kräver engagemang och strategisk tänkande. Oavsett om du är i början av din entreprenörsresa eller leder ett etablerat företag, är insikterna från en omvärldsanalys grundläggande för att framgångsrikt navigera i en dynamisk affärsvärld.

Varför är det viktigt för entreprenörer, forskare och startups?

För entreprenörer som vill starta ett startup är det avgörande att anpassa affärsidén i linje med hur omvärldsfaktorer påverkar marknaden. Denna anpassning kräver en förståelse för hur tekniska framsteg, globala ekonomiska förändringar och sociopolitiska trender formar affärsvärlden för innovationen. Att vara uppdaterad och flexibel är nyckeln till att bibehålla relevans och konkurrenskraft på en ständigt föränderlig marknad.

Hur genomför jag en omvärldsanalys?

Med tanke på att en omvärldanalys kan omfatta flera delar, som vi tidigare nämnde, är det lätt att den blir omfattande. Här kommer därför en steg-för-steg-guide på hur du bäst genomför en omvärldsanalys så att den blir heltäckande. 

Steg-för-steg-guide:

  1. Definiera dina mål och frågeställningar: Börja med att klargöra vad du vill uppnå med din omvärldsanalys. Vill du kartlägga konkurrenter, förutse framtida trender, eller hålla dig uppdaterad inom din bransch? Sätt tydliga mål och formulera relevanta frågeställningar utifrån dessa mål.
  2. Avgränsa din analys: Bestäm omfånget av din analys. Använd exempelvis PESTLE-modellen för att avgränsa din undersökning till politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, lagstiftningsmässiga och ekologiska faktorer som är relevanta för ditt företag. Vi går nedan igenom PESTLE-modellen mer i detalj
  3. Välj rätt informationskällor: Prioritera källor som är mest relevanta för din analys. Detta kan inkludera branschtidningar, vetenskapliga rapporter, sociala medier, konkurrenters webbplatser, och intervjuer med branschexperter.
  4. Analysera och sammanställ: När du har samlat in din information, kategorisera och analysera den. Använd verktyg som diagram, ordmoln eller Excel-filer för att organisera informationen och dra slutsatser.
  5. Implementera insikterna i din strategi: Använd de insikter du har fått för att anpassa din affärsstrategi. Detta kan innebära att ändra marknadsföring, utveckla nya produkter eller tjänster, eller att förändra ditt sätt att interagera med kunder och konkurrenter.

PESTLE – en hjälpsam modell 

Som nämndes tidigare är ett populärt verktyg för en omvärldsanalys PESTLE-analysen. PESTLE står för politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, lagstiftningsmässiga och ekologiska (hållbarhets-) faktorer – vilka du ska analysera för just ditt företag. Alltså, kartlägger du alla makrofaktorer, som kan sorteras enligt tidigare nämnda kategorier, och får därmed en överblick av vad som påverkar din verksamhet. Fördelen är att du har ett verktyg som skapar en helhetsbild. Däremot kan det vara tidskrävande att hitta information som täcker varje område och det finns risk att missa viktiga detaljer. 

Tips för effektiv informationssökning

För startups, å ena sidan, är det centralt att bevaka nischmarknader och nya teknologiska trender. Dessa marknader kan vara en guldgruva för att identifiera potentiella partnerskap. Dessutom är det viktigt att se över konkurrenternas innovationer och kundfeedback. Ett effektivt sätt att få tillgång till gratis kundinformation är genom att analysera kundfeedback på konkurrenters sociala medier. Denna strategi kan ge startups värdefull och kostnadsfri information från potentiella kunder.

För medelstora företag, å andra sidan, innebär en effektiv informationssökning att utvärdera marknadens mognad och identifiera potentiella expansionsområden. Det är också viktigt att analysera större konkurrenters strategier och deras position på marknaden. Djupgående insikter kan ofta hittas i ekonomiska rapporter och industrispecifika databaser.

När medelstora företag genomför en omvärldsanalys är det bra att följa vissa konkreta tips: Först bör de använda branschspecifika studier och marknadsanalyser för att förstå i vilken fas marknaden befinner sig – är den växande, mättad, eller i en nedåtgående trend? Därefter är det viktigt att identifiera underbetjänade eller nya marknadssegment som erbjuder expansionsmöjligheter. Kundundersökningar och marknadsundersökningar kan användas för att bedöma behov och preferenser i dessa segment, vilket ger en solid grund för beslutsfattande och strategisk planering.

Här kan du hitta information:

  1. Google Alerts: En gratistjänst för att få e-postuppdateringar om specifika ämnen, företagsnamn eller konkurrenter. Idealisk för omedelbara uppdateringar och reaktion på viktiga händelser i din bransch.
  2. BuzzSumo: En sökmotor för innehållsanalys, som visar de mest delade inläggen och trendande ämnen i sociala medier. Användbart för att förstå vilket innehåll som engagerar din målgrupp och identifiera inflytelserika personer.
  3. Statista eller liknande databaser: Statista tillhandahåller ett enkelt gränssnitt för att snabbt hitta och analysera data, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för alla som behöver tillgång till pålitlig och omfattande statistik.

Behöver du hjälp att genomföra en omvärldsanalys?

Vi förstår den överväldigande känslan av att stå inför en omvärldsanalys. Den är omfattande och kan vara svår att ta sig an själv. Därför kan det vara passande att ta hjälp externt. Våra kunder upplever ofta att omvärldsanalysen är en bra grund för en djupare förståelse av sin marknad och konkurrens. Insikterna ger starka incitament att använda insikter du får för att finjustera strategier, förbättra erbjudanden och bygga starkare relationer till kunderna. Vill ni stärka er förmåga att ta informerade beslut? Låt oss hjälpa till! Med över 25-års erfarenhet av affärsutveckling och med rötter inom forskning, stöttar vi såväl startups som etablerade bolag med grundliga analyser. Läs mer om våra omvärldsanalyser här, eller kontakta oss direkt för att veta mer!