Hur påverkar coronaviruset företags agerande i framtiden?

Nu skapas förändringar som består

Elva professorer vid Harvard Business School fick frågan om hur de tror att coronaviruset kommer att påverka företags agerande i framtiden. Några av dem menar att de förändringar som vi redan nu kunnat urskilja kommer att bestå också när livet kan återgå till det normala igen.

Färre resor till och inom arbetet, flexibla arbetsscheman och arbetsplatser, minskad mänsklig kontakt, förbättrad arbetsplatshygien och ett ökat användande av digitala verktyg är några av de svar som professorerna ger.

Gary P. Pisano, professor i företagsekonomi och seniordocent inom fakultetsutveckling, tror att den rådande situationen kommer få fler att inse att behovet av fysiska möten är mindre än vad vi tidigare trott.

Coronapandemin har även synliggjort komplexiteten kring verksamheters leveranskedjor. Många företag har globala samarbeten, vilket nu ökat deras sårbarhet. Flera av professorerna tror att det här kommer leda till att företagsledare i framtiden blir mer medvetna om leveranskedjornas uppbyggnad samt att lokala leverantörer främjas i större utsträckning.

Ryan W. Buell, familjelektor i företagsekonomi, menar att coronapandemin visat på människors enorma vilja att hjälpa varandra. Han tror att framtidens ledare kan skapa bättre förutsättningar för sina företag om de involverar kunderna mer. Genom att utforma konkreta sätt där kunderna kan hjälpa till samt informera om varför deras insats är värdefull kan samspelet mellan kunder och anställda förbättras.

Hur kan ditt företag stärkas av coronautbrottet?

Medan covid-19 sprids över världen ställs företagsledare inför en mängd utmaningar. Pandemin har tvingat många verksamheter till såväl uppoffringar som snabba omställningar och förlorade intäkter. Även om det kan vara svårt att se nu, kanske vi i framtiden blickar tillbaka på den här perioden och tänker att den ur ett företagsperspektiv också förde med sig någonting gott.

Enligt några av professorerna vid Harvard Business School kommer det finnas positiva skeenden att ta med sig från den här tiden. Amy C. Edmondson, professor i ledarskap och företagsledning, drar paralleller till andra världskriget och det faktum att frånvaron av krigande män blev en inkörsport till tung tillverkning för kvinnor.

Den omställning som skett till följd av coronaviruset har snarare handlat om hur världens arbetare lämnat sina fysiska arbetsplatser för att jobba på distans. Situationen är unik och den världsomfattande förändringen har skett på mycket kort tid. Oavsett hur länge pandemin fortgår kan den här omställningen komma att påverka vårt sätt att arbeta – också i framtiden.

När vi tvingas förändra våra arbetsmetoder medför det även en möjlighet till reflektion över den arbetssituation vi befann oss i tidigare. Kanske kommer vi inse att många av de flygresor till fysiska möten som vi brukade ha kan ersättas med digitala sammankomster. Kanske ökar våra krav på flexibilitet när vi förstått att en del arbete kan utföras lika bra från köksbordet som på kontoret. Och vad är det egentligen som säger att en arbetsdag ska bestå av åtta sammanhängande timmar?

Att tänka utanför traditionella strukturer kan leda till nya positiva tillvägagångssätt. Fundera på hur ditt företag kan dra nytta av den här situationen och kanske samtidigt göra skillnad för samhället i stort.

Vill ni ha hjälp att hantera de verksamhetsförändringar ni nu står inför? Kontakta vår vd Carl-Henric Nilsson.