Kunskapspartner_digital_möteskultur_miniatyr

Hur påverkar olika ledarskapsstilar företagsstyrning och kultur?

Ledarskapet är en viktig aspekt av varje organisation, eftersom det sätter riktningen och tonen för hela företaget. Ledarskapsstilarna i en styrelse, och ännu viktigare i en ledningsgrupp, påverkar företagets och organisationens framgång. Det sätter tonen för företagskulturen och behöver noga övervägas för alla företag.

En kort sammanfattning av denna artikel

I den här artikeln kommer vi att utforska teorierna bakom ledarskap, olika ledarstilar och hur de kan påverka styrelsen, ledningsgruppen och den övergripande företagskulturen. Från autokratiskt till demokratiskt, transformatoriskt till laissez-faire kommer vi att undersöka för- och nackdelar med varje ledarskapsstil och undersöka hur de kan tillämpas för företagsstyrning. Dessutom kommer vi att diskutera hur ledare kan anpassa sin ledarstil för att bäst passa organisationens behov och mål. Genom att förstå de olika ledarstilarna kan organisationer fatta välgrundade beslut om vem de ska befordra till ledande positioner och hur de ska utveckla ledarskapsförmågan hos sina nuvarande ledare.

En kortfattad introduktion till ledarskap

Ledarskap är ett komplext och mångfacetterat ämne som har varit föremål för mycket forskning och debatt. Det är dock ett ämne som är förvirrande, med flera olika definitioner, teorier och praxis att följa. Warren Bennis, en amerikansk forskare och pionjär inom det akademiska fältet för moderna ledarskapsstudier, hävdar att ledarskap är ”det mest studerade och minst förstådda ämnet av alla inom samhällsvetenskaperna”, vilket belyser den pågående kampen för att fullt ut förstå vad ledarskap innebär.

Även om olika forskare har olika definitioner av ledarskap definieras det vanligen som en process som påverkar och motiverar andra mot ett gemensamt mål. Ralph Melvin Stogdill definierar till exempel ledarskap som ”en påverkansprocess som syftar till att uppnå ett mål” och som framför allt är inriktad på att påverka en viss grupp människor. James Kouzes och Barry Posner ser på samma sätt ledarskap som en kamp och hävdar att ledarskap är ”konsten att mobilisera andra att vilja kämpa för gemensamma strävanden”.

Oavsett hur ledarskap definieras erkänns det som en avgörande aspekt för varje organisations eller företags framgång. Under de senaste åren har det skett vissa förändringar inom ramen för ledarskap. En förändring betonar humankapital och organisationsförvaltning. Ett annat skifte belyser den pågående debatten om skillnaden mellan ledarskap och förvaltning. Ledare ses ofta som visionärer och strateger, medan chefer ansvarar för att övervaka och kontrollera prestationer och upprätthålla ordningen i en organisation. Vissa forskare hävdar att ledare och chefer har skilda roller och ansvarsområden, medan andra anser att ledarskap och förvaltning kompletterar varandra och inte kan skiljas åt i praktiken.

Ledarskapsteoriernas utveckling

I det här avsnittet kommer vi att gräva djupare i de olika teorierna om ledartyper och hur de har förändrats över tid.

Historiska teorier om ledarskap

Teorier om ledarskap har över tid utvecklats i takt med att samhälleliga och organisatoriska förändringar har påverkat hur ledare ser på sina roller. När de första teorierna bildades i mitten av 1800-talet fanns det ett fokus på att ledare föds in i sina roller. Dessa teorier kallas ”The great man-teorier”, vilka betonar att ledarskap inte kan tränas upp. Med tiden utvecklades dessa teorier från att fokusera på personen som ledare till att fokusera på egenskaper och drag hos bra ledare. Övergången banade väg för att sociala faktorer ska beaktas när man diskuterar ledarskap.

Från mitten av 1900-talet betonade teorierna ledarskapsbeteenden som en central komponent för god ledarskapspraxis. Sociala faktorer, såsom beteende och miljö, stod nu i fokus när man förklarade ledarroller. Dessa teorier innebar att ledarna kunde bedöma det sammanhang i vilket de verkar för att avgöra vilken ”ledarstil” de skulle följa. Återigen öppnade övergången till olika ledarstilar upp för mer mångdimensionella teorier om ledarskap.

Nya ledarskapsteorier och dess komplexitet

I dagens moderna värld har omständigheterna med snabba förändringar, teknisk innovation och ökande globalisering lett till en ny ledarskapsepok. Istället för att fokusera på ledarskap som en enkelriktad, uppifrån och ned-styrd påverkansprocess, där gränser dras mellan ledare och följare, lyfter de nya ledarskapsteorierna fram komplexiteten i dagens ledarskap. Den tar hänsyn till interaktioner, situationer och olika system samt till de anställdas intellektuella potential och kapacitet. Från denna disciplin har lean-strategin och den agila metodiken uppstått för att hantera och förklara komplexitet och snabba förändringar.

Dagens komplexa organisationsstrukturer kräver direktörer och chefer som kan ta hänsyn till dessa förändringar, som kan förstå verksamheterna i grunden och som kan vägleda de anställda i enlighet med detta. Det leder oss till en annan dimension av ledarskap som har att göra med ledarstilar, när man arbetar med att utveckla en sund företagskultur.

Fem olika ledarstilar och du navigerar bland dem

Eftersom vi har beskrivit ledarskapsteorins utveckling ska vi nu gräva djupare i olika ledarstilar, förklara när de olika stilarna bäst används och övergå till två ledarstilar som lämpar sig bäst för styrelserummet.

Autokratisk ledarstil

Den första ledarstilen är den autokratiska stilen. Tidigare var den autokratiska ledarstilen den viktigaste och traditionella ledarstilen. I takt med att organisationer har blivit mer komplexa och arbetskraften mer diversifierad har den autokratiska ledarstilen ansetts vara mindre effektiv. Det är en stil där ledarna fattar alla beslut och inte involverar sitt team i beslutsprocessen. Med detta sagt används en autokratisk stil bäst i situationer där tiden är viktig och ett snabbt beslut måste fattas. Till exempel i kris- och nödsituationer.

Demokratisk ledarstil

Den andra ledarstilen är den demokratiska stilen, som fokuserar på att involvera teamet i beslutsprocessen och värdesätter alla medlemmars bidrag. Den här stilen används bäst i situationer där man behöver nå konsensus och där allas idéer måste beaktas. Den främjar även en känsla av ägarskap och engagemang bland teammedlemmarna, eftersom de känner att deras åsikter värderas. Forskning har visat att demokratiskt ledarskap också kan leda till högre nivåer av tillfredsställelse och engagemang på arbetsplatsen.

Laissez-faire ledarstil

Den tredje ledarstilen är laissez-faire. Laissez-faire-ledare ger sina teammedlemmar en hög grad av självständighet och övervakar inte deras arbete noga. Ledarna ger lite till iingen vägledning till de underordnade och ger dem istället frihet att utföra sina uppgifter. Ur bolagsstyrningssynpunkt används laissez-faire-ledarstilen ofta bland nystartade företag som inte har några definierade riktlinjer eller processer för att säkerställa en strukturerad bolagsstyrningsprocess. Denna stil används bäst i situationer där teamet är mycket kompetent och självmotiverat. Den kan leda till höga nivåer av kreativitet och innovation eftersom teammedlemmarna ges frihet att arbeta på egen hand.

Transformationell ledarstil

Den fjärde ledarstilen är transformationella. Transformationella ledare inspirerar och motiverar sitt team som förebilder att arbeta mot ett gemensamt mål och även att bli bättre människor. De leder genom att föregå med gott exempel och ställer höga krav på sitt team att följa. De fokuserar på lagmedlemmarnas individuella behov och hjälper dem att sätta upp och uppnå personliga och yrkesmässiga mål. Den här stilen används bäst i situationer där ett team behöver få energi och motivation för att nå ett gemensamt mål.

Transaktionell ledarstil

Den femte och sista ledarstilen är den transaktionella. Det transaktionella ledarskapet är en stil som fokuserar på tydliga, definierade roller och ansvarsområden och betonar upprätthållandet av status quo. Transaktionella ledare fastställer tydliga riktlinjer att följa och håller gruppmedlemmarna ansvariga för att själva uppfylla fastställda mål och målsättningar. De använder sig av belöningar och konsekvenser, med en tydlig styrkedja för att uppnå kortsiktiga mål. Denna stil används bäst i situationer där ett team behöver ledas på ett strukturerat och ordnat sätt.

Vad kännetecknar ett effektivt ledarskap inom företagsstyrning?

Den eviga frågan är vad som egentligen gör en effektiv ledare i kontexten av företagsstyrning. Ledarskap är mer komplext än att ledare enbart har vissa egenskaper eller drag. Effektiva ledare är de som kan anpassa sin ledarstil till situationen. Deras ledarstil beror på behoven hos den organisation, styrelse eller ledningsgrupp som de leder. Situationsbaserade ledarskapsfärdigheter tenderar att förknippas med de mest effektiva ledarna.

Inom företagsstyrning har styrelseledamöter och chefer betydande roller och ansvar som är förknippade med vissa förväntningar. Hur de reagerar på sitt team och organisationen går i linje med omständigheterna. Ett effektivt ledarskap kan genomsyra hela organisationen med långsiktiga resultat. Medan ett ineffektivt ledarskap kan påverka organisationen negativt på olika sätt. Detta är dessutom starkt kopplat till företagskulturen.

Forskning av professor Manfred F. R. Kets de Vries och Alicia Cheak belyser just detta: ledaregenskaper i förhållande till styrningsfunktioner och styrelseuppgifter. De föreslår att effektiva ledare har två roller: karismatiska och arkitektoniska. I den karismatiska rollen framställer ledarna en ljus framtid och ger sitt team möjlighet att arbeta mot en gemensam vision. Denna roll går i linje med den transformerande ledarstilen där engagemang och driv betonas. I den andra rollen som gör en effektiv ledare inom bolagsstyrning, den arkitektoniska, är ledarna knutna till organisationens strukturer, processer och system. Något som stämmer överens med strikta ledarstilar, som de autokratiska och transaktionella, där fokus ligger på att utföra arbete enligt protokoll.

Att vara ledare i ett team

Kets de Vries och Cheak hävdar att båda rollerna, att vara karismatisk och arkitektonisk, är avgörande för ett effektivt ledarskap inom bolagsstyrning. Det är dock sällan en person besitter dessa egenskaper, och därför är det viktigt med teamkompetens. När ledare inom företagsstyrning kan effektivisera sitt arbete genom att utnyttja olika ledarskapskvaliteter kan de påverka hela organisationen positivt. Genom att förstå och anpassa olika stilar beroende på organisationens situation och sammanhang blir företagsstyrningen den största och viktigaste kärnan för påverkan. Detta gäller allt från organisatoriska förändringar till att påverka företagskulturen. När en organisation till exempel går igenom en kris finns det ett behov av strikt ledarskap – där någon kan bana väg framåt och fatta beslut utan tvekan. Den strikta ledarrollen är ibland avgörande för organisationens överlevnad och för att navigera i svåra bolagsstyrningsuppgifter. Tvärtom är den inspirerande rollen för ett effektivt ledarskap viktig i tider av förändring. Inspiration och karisma innebär hopp och engagemang, vilket är avgörande för en sund och positiv företagskultur.

Hur kan vi hjälpa till?

Att vara ledare inom bolagsstyrningen tillsammans med andra ledare kan ibland vara en svårnavigerad miljö. Varje medlem inom bolagsstyrningen har sina egna åsikter om hur ni ska leda och utföra era arbeten – därför är det viktigt att hitta sätt att sammanföra gruppen för att uppnå bättre resultat. På så sätt kan bolagsstyrningen lägga grunden för en funktionell organisation.

Behöver du hjälp att utveckla eller förbättra ledningen inom ert företag? På Kunskapspartner arbetar vi med strategisk affärsutveckling. Vi hjälper företagsledning med styrning, struktur och strategi. Vi erbjuder flertal olika workshops inom ämnet ledarskap, länk till dessa workshops finner du här. Vi erbjuder även omfattande stöd genom våra utvecklingsprojekt, där vi tillsammans med er skapar en tydlig struktur och strategi för att styra ert företag i rätt framtida riktning.

Om du vill få en kartläggning över din styrelse eller ledningsgrupps nuläge erbjuder Attitudes@Work onlineutvärderingar där ni får förståelse för bolagsstyrningens olika områden med tillväxtpotential. Klicka här för att läsa mer!