21 februari 2024

Marknadsanalys: Navigera marknaden och stärk din positionering

Artikel 3/5: Hur en marknadsanalys hjälper dig navigera marknaden

I den snabbt föränderliga affärsvärlden är det avgörande för företag att ha en klar förståelse för marknadstrender och möjligheter – att helt enkelt kunna navigera marknaden. Genom att använda etablerade metoder som TAM, SAM, SOM, och Porters femkraftsmodell, kan du skapa robusta marknadsanalyser som driver strategisk beslutsfattning. Denna artikel utforskar dessa modeller och förklarar hur de kan användas för maximal effekt.

Vad är en marknadsanalys?

En marknadsanalys är en detaljerad granskning av en marknad, där man studerar dynamiken för att förstå hur den fungerar. Detta är avgörande för att kunna fatta beslut som gynnar företagets framtida framgång. En sådan analys kan inkludera olika aspekter, som kundsegmentering, köpmönster och konkurrenssituation, vilket bidrar till en djupare förståelse av marknaden. Det är just denna mångsidighet som gör marknadsanalyser både komplexa och fascinerande.

En marknadsanalys syftar till att besvara viktiga frågor, som kan variera mellan olika företag men oftast har samma grundläggande syfte. Dessa centrala frågor inkluderar:

 • Vilka är mina potentiella kunder?
 • Hur ser köpmönstren ut hos dessa kunder?
 • Hur mycket är människor villiga att betala för min produkt eller tjänst?
 • Ungefär hur stor är kundgruppen som jag riktar mig mot?
 • Hur ser konkurrenssituationen ut på marknaden?
 • Hur skiljer sig mitt företag och/eller mina produkter/tjänster från konkurrenterna? Vilka är styrkorna och svagheterna?

Det är viktigt att förstå varför marknadsanalyser är essentiella. De ger inte bara svar på ovannämnda frågor utan är också avgörande för att strategiskt navigera i en komplex affärsmiljö.

Varför är det viktigt för entreprenörer, forskare och startups?

Först och främst ger de en klar förståelse för den marknad de avser att verka inom. Startups och entreprenörer, ofta begränsade av resurser, behöver en noggrann förståelse av sin målmarknad för att effektivt allokera sina begränsade resurser. Genom att analysera marknaden kan de identifiera vilka kundsegment som är mest lönsamma, vilket är avgörande för att maximera avkastningen på investeringen.

För forskare ger marknadsanalyser en empirisk grund för att testa hypoteser och teorier. De ger viktig data som kan användas för att förstå konsumentbeteenden, ekonomiska trender och affärsdynamik. Denna kunskap är ovärderlig för att utveckla teorier som är relevanta och tillämpbara i verkliga affärssituationer.

Olika metoder och verkyg för att navigera marknaden

I följande avsnitt går vi igenom olika analysmetoder och verktyg som du kan använda för en marknadsanalys. 

TAM, SAM, SOM

TAM (Total Available Market), SAM (Serviceable Available Market) och SOM (Serviceable Obtainable Market) är tre nyckelbegrepp som hjälper dig att förstå marknadens storlek och deras potentiella roll i den.

 • TAM refererar till den totala marknaden för en produkt eller tjänst. Det ger en översikt av den maximala marknadspotentialen.
 • SAM är den delen av TAM som kan nås och betjänas eller tillgodoses av företagets produkter eller tjänster.
 • SOM är den delen av SAM som ett företag realistiskt kan förvänta sig att erövra inom en förutsägbar framtid.

Genom att analysera dessa tre centrala dimensioner kan du realistiskt bedöma din potential för tillväxt och ökning av marknadsandelar. En viktig fördel som vi har sett med denna modell, när vi har använt den i våra analyser, är att den ger djup förståelse av vilken marknad du och ditt företag bör fokusera på. Insikterna leder till en väl avgränsad och specifik marknad; för startupföretag innebär det att de kan etablera sig först på en marknad, eller för etablerade bolag, hitta en marknad att utvidga sin verksamhet inom. Modellen är särskilt användbar i de tidiga skedena av marknadsanalysen, när ett företag behöver förstå den totala marknadens storlek och deras specifika nisch. Det är också en användbar modell att använda för utvärdering av nya marknader eller lansering av nya produkter.

Porter’s five forces

Ett annat användbart verktyg för att analysera marknaden är Porter’s five forces. Modellen bryter ner marknadens konkurrenskraft i fem olika krafter (forces):

 1. Konkurrens inom industrin: Granska hur intensiv konkurrensen är bland befintliga aktörer på marknaden.
 2. Potentiella nya inträden: Bedöm risken för nya konkurrenter att komma in på marknaden.
 3. Substitut och alternativ: Identifiera andra produkter eller tjänster som kan ersätta din produkt.
 4. Köparnas förhandlingsstyrka: Utvärdera hur mycket makt köparna har över pris och villkor.
 5. Leverantörernas förhandlingsstyrka: Bestäm leverantörernas förmåga att påverka kostnaderna för dina insatsvaror.

För att använda modellen i syfte att analysera din egen affärsmodell eller innovation börjar du med att utforska varje kraft individuellt. Skapa en detaljerad bild av hur varje kraft påverkar din verksamhet. Till exempel, om du upptäcker att köparnas förhandlingsstyrka är hög, kan det vara nödvändigt att anpassa din prisstrategi eller förbättra ditt värdeerbjudande för att vara mer konkurrenskraftig. 

Denna modell är mest effektiv när företag behöver en djupare förståelse för sin konkurrensmiljö, inklusive hot och möjligheter. Den är ideal för att formulera konkurrensstrategier och identifiera unika försäljningsargument.

Ett case-exempel: Etsy

Etsy, ett företag som lanserades under en tid då e-handeln dominerades av stora återförsäljare och generella marknadsplatser, identifierade en unik möjlighet inom en specifik nisch. De insåg att det fanns ett outnyttjat behov av en dedikerad plattform för handgjorda, kreativa och vintageprodukter, en kategori som då var underrepresenterad på marknaden. Med denna insikt utvecklade Etsy en strategi för att skapa en online marknadsplats anpassad för småskaliga hantverkare och vintageförsäljare. Denna plattform gjorde det möjligt för dem att nå en global kundbas. Dessutom fokuserade Etsy på att bygga en community kring sitt varumärke, och erbjöd säljare verktyg för att enkelt starta och sköta sina onlinebutiker.

Resultatet av Etsys noggranna marknadsanalys och genomtänkta strategi var att de inte bara fyllde en lucka på marknaden, utan även skapade en helt ny kategori inom e-handeln. Etsy blev en populär destination för kunder som sökte unika och personliga produkter, vilket framhäver hur de framgångsrikt lyckades tillgodose ett specifikt marknadsbehov och därigenom skapade en distinkt plats för sig själva inom onlinehandeln.

Behöver du hjälp att genomföra en marknadsanalys?

Att genomföra en marknadsanalys kan innebära omfattande arbete och det kan vara svårt att börja. På Kunskapspartner erbjuder vi marknadsanalyser som hjälper dig att navigera marknaden. Läs mer här om våra marknadsanalyser eller kontakta oss direkt om du vill veta mer!