Hur kan ni maximera styrelsens framgång 2023 genom att navigera i olika utmaningar?

I ett snabbt föränderligt affärslandskap blir styrelsens roll alltmer komplex. Med många utmaningar att bemöta, allt från att förhålla sig till samhällsutvecklingen till att utse rätt VD, måste styrelser ligga steget före och undvika vanliga fallgropar. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i några av de utmaningar som styrelser står inför år 2023 och hur de kan hantera dem.

Vilka är några av de största utmaningarna för en styrelse år 2023?

Styrelsen står inför många utmaningar i dagens ständigt föränderliga samhälle. En utmaning som genomsyrar en styrelses övergripande arbete är att hålla sig uppdaterad om utvecklingen och förändringarna i affärsvärlden. För att undvika att falla in i samma gamla rutin är det därför viktigt att styrelsen ständigt utmanar sig själv och söker nya perspektiv. Detta kan åstadkommas genom att ha regelbundna strategidagar och ta in externa experter som kan ge nya opartiska infallsvinklar. 

Hur än viktigt det är för en styrelse att hålla sig uppdaterad om aktuella frågor är det även viktigt att belysa andra utmanande områden, till exempel hur styrelsen ska arbeta med cybersäkerhet, utse en vd och ta itu med ESG-frågor (miljö, sociala frågor och styrning). 

Cybersäkerhet som en utmaning

Styrelseledamöter har sakkunskap om hantering av affärsrisker men inte nödvändigtvis cybersäkerhetsrisker. I takt med att vi blir alltmer bundna till teknik måste styrelsen säkerställa att deras organisation har starka cybersäkerhetsåtgärder för att skydda sig mot cyberhot. Idag är inte frågan om en attack kommer att ske, utan när. Organisationer måste upprätthålla medvetenheten om hotet, vidta begränsningsåtgärder för att minimera konsekvenserna och ha beredskapsplaner för att så snabbt som möjligt återgå till normal verksamhet om en attack inträffar. Styrelsens ansvar är att se till att företagsstyrningen har en strategi för en eventuell attack.

Utse en VD som en utmaning

Att utse rätt VD är ett avgörande beslut för en styrelse, men det är också fullt av utmaningar. För att minimera risken för att fatta ett felaktigt beslut måste styrelsen använda en rad olika verktyg och tillvägagångssätt, bland annat genomföra omfattande tester och fokusera på en kandidats prestationer snarare än bara på intervjuernas resultat. Eftersom vd:n är bryggan mellan styrelsen och personalen måste vd:n fungera för båda parter. Rätt vd kan bidra till att införa en sund företagskultur, sätta tonen för arbetsmiljön och även vägleda företaget mot dess framtida mål, i enlighet med styrelsens önskemål. Att use rätt vd kan alltså vara en utmaning och risk, men samtidigt en möjlighet för företagets möjlighet till tillväxt. 

Miljö, sociala frågor och styrning (ESG) som en utmaning

ESG-frågor, som klimatförändringar, social rättvisa och etiska affärsmetoder, blir allt viktigare för intressenter, inklusive kunder, anställda och investerare. Idag finns en förväntan på att styrelser förhåller sig till viktiga samhälls- och sociala frågor. 

Styrelsen måste prioritera ESG-frågor och integrera dem i sina beslutsprocesser. Att se på hållbarhet och ESG genom en strategisk lins kan hjälpa styrelsen att identifiera viktiga strategiska frågor, risker och möjligheter. På så sätt kan de identifiera fem eller sex mätvärden som effektivt kommer att rikta deras uppmärksamhet och anpassa resultatet till hållbarhetsmålen. Styrelsen måste förstå ledningens tillvägagångssätt för att identifiera ESG-frågor som är relevanta för organisationen, utvärdera deras väsentlighet och bestämma lämplig plats och metod för offentliggörande. 

Vad gör att styrelser misslyckas med dessa utmaningar?

Styrelser som misslyckas med att förstå sin roll som strategiska beslutsfattare och istället fastnar i detaljer och mindre viktiga frågor kommer sannolikt att få problem med dessa utmaningar. När en styrelse dessutom bortser från samtliga ledamöters synpunkter kan det leda till att kommunikation och beslutsfattande bryts samman. Styrelseledamöterna måste bortse från sina egna intressen och överväga vad som är bäst för företagets framgång för att bygga en omfattande och hållbar framtidsstrategi med dessa utmaningar i åtanke. 

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för en styrelse 2023?

Agilt och adaptivt arbete är avgörande i ett snabbt föränderligt affärslandskap. Styrelser måste vara alerta och kunna anpassa sig till samhällsutvecklingen och nya trender för att klara av dessa utmaningar. För att förbli framtidsinriktade måste de hålla sig informerade och dessutom söka ny information som kan bidra till deras strategiska tänkande.

Vilka åtgärder bör jag vidta som styrelseledamot år 2023?

  • Håll dig informerad och uppdaterad om industritrender och förändringar i regelverk.
  • Uppmuntra öppen kommunikation och samarbete inom styrelsen och med viktiga intressenter.
  • Delta i utvecklingen och genomförandet av en strategisk plan som balanserar kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring.
  • Uppmuntra öppenhet och ansvarsskyldighet i beslutsfattandet.
  • Främja mångfald, jämlikhet och integration i alla aspekter av organisationen.

Genom att ta dessa steg kan en styrelseledamot effektivt leda och stödja organisationen i att möta utmaningar och uppnå sina mål 2023 och därefter.

Behöver din styrelse hjälp att navigera i era utmaningar? 

Vi på Kunskapspartner har över 20 års erfarenhet av att stötta bolagsstyrning med strategisk affärsutveckling. Om din styrelse är i behov av att navigera i era utmaningar erbjuder vi hjälp genom struktur, styrning och strategi för att ni ska nå nya nivåer. Läs mer om våra olika erbjudanden här