7 februari 2024

Driv din innovation och möt olika utmaningar med nulägesanalyser

Artikel 1/5: Hur du som entreprenör eller forskare kan möta typiska utmaningar genom nulägesanalyser

I en värld där innovationer ständigt driver marknaden framåt står startups ofta inför utmaningen att inte bara skapa banbrytande idéer, utan även att effektivt omvandla dessa idéer till lönsamma verksamheter. För entreprenörer, särskilt de som kommer från forskningsvärlden, är förståelsen av den nuvarande positionen och potentialen för deras startup avgörande för att uppnå långsiktig framgång. Men vägen dit är inte utan hinder.

Denna artikel är den första i en serie av totalt fem artiklar. I artikelserien kommer vi att belysa typiska utmaningar som entreprenörer från forskningsfältet står inför. I den första artikeln kommer vi att ge en överblick av olika utmaningar, samt ge exempel på hur olika nulägesanalyser passar för olika behov. Kommande artiklar i serien djupdyker ner i respektive utmaning och tillhörande lösningar. Där kommer vi att ge fler exempel på metoder och ge dig en mer djupgående förståelse för respektive nulägesanalys. 

Vilka är de vanligaste utmaningarna?

Vi har haft möjlighet att arbeta med en rad olika inkubatorer och science parks, många som är associerade med universitet och högskolor runtom i Sverige. I dessa projekt har vi stöttat deras entreprenörer med affärsutveckling, som är fokuserade på förändring och utveckling. Utifrån samtliga projekt har vi identifierat återkommande problem som många av entreprenörerna står inför, dessa är:

 1. Bristande insikter i kundens behov, vilka kunderna är samt vad vill de ha
 2. Förståelse för att förstå och navigera marknadens struktur
 3. Svårigheter att identifiera och utveckla unika försäljningsargument för sin produkt eller tjänst 
 4. Förmåga att anpassa affärsidén i linje med hur omvärldsfaktorer påverkar marknaden 

I denna artikel kommer vi alltså att möta respektive utmana och ge en övergripande förståelse för problemen, samt hur de kan hanteras. Vi kommer att presentera olika metoder från olika typer av nulägesanalyser. Genom att göra dessa utmaningar tydliga, och presentera konkreta lösningar, vill vi ge dig verktyg för att inte bara förstå, utan också aktivt undvika de vanligaste fallgroparna.

Vad är en nulägesanalys?

En nulägesanalys är en grundlig utvärdering av den nuvarande situationen inom ett visst område eller för en organisation. Den är central inom områden som affärsstrategi och projektledning och syftar till att ge en detaljerad förståelse av var du står i förhållande till olika faktorer som påverkar din verksamhet. Syftet med att genomföra en nulägesanalys är att få en tydlig och objektiv bild av den aktuella situationen, vilket ger en stabil grund för att kunna planera framtida strategier och åtgärder. Det hjälper även till att identifiera möjligheter för tillväxt och utveckling samt att förutse potentiella risker och utmaningar.

Det finns olika typer av nulägesanalyser, där vanligt förekommande nulägesanalyser är:

 • kundanalys 
 • marknadsanalys  
 • konkurrentanalys 
 • omvärldsanalys

Samtliga analyser har egna fokusområden och specifika verktyg och modeller. Analyserna kan användas var för sig, och fylla olika behov, men kan också göras tillsammans för att skapa en mer heltäckande förståelse för nuläget.

En genomgång av de typiska utmaningarna

I följande avsnitt går vi igenom de olika utmaningarna och hur olika nulägesanalyser kan användas för dessa. Vi kommer att gå igenom utmaningarna och analyserna enligt följande: kundanalys, marknadsanalys, konkurrentanalys och omvärldsanalys. 

Utmaning: Bristande kundförståelse

För entreprenörer med rötter i forskning är det vissa gånger en utmaning att skapa djupa insikter i kundens behov. Istället tenderar dessa entreprenörer att fokusera på att säkerställa att innovationen uppfyller akademiska kriterier. Detta är en inställning som riskerar att resultera i tekniskt avancerade produkter som inte är fullt anpassade efter kundens behov. Huvudutmaningen ligger i att hitta en balans mellan akademisk rigorositet och en kundorienterad utvecklingsprocess. Detta balanserande kräver en metodik som värderar både teknisk precision och användarfeedback, vilket leder till utvecklingen av produkter som inte bara är innovativa, utan också resonerar väl med kundens faktiska behov och förväntningar.

Det är avgörande för entreprenörer att förstå vem deras kund är och vad de faktiskt vill ha. Detta innebär att man måste gå utöver det akademiska ramverket och verkligen engagera sig med den tänkta marknaden. Att förstå kundernas behov, preferenser och beteenden är nyckeln till att utveckla en produkt som verkligen tilltalar målgruppen.

Hur du kan möta utmaningen:

För att börja förstå kundens behov, kan en enkel men effektiv metod som 5W-modellen (Vem, Vad, Var, När, Varför) användas. Denna modell hjälper entreprenörer att ställa rätt frågor och ger en grundläggande förståelse för kundens perspektiv. Utöver 5W-modellen kan djupare analyser genomföras, som kundintervjuer och feedbackundersökningar, för att få en mer detaljerad bild av kundens önskemål och förväntningar. Det är viktigt att denna insikt integreras i produktutvecklingsprocessen för att säkerställa att slutprodukten är både tekniskt avancerad och kundanpassad.

Utmaning: Få insikter i din marknad

För att få insikter i din marknad är det lämpligt att genomföra en marknadsanalys. En marknadsanalys är viktig eftersom den erbjuder essentiell information gällande vilka möjligheter, risker etc. som finns på dagens marknad. Handlar det om investeringar eller andra satsningar kommer du vara den som gör rätt i att se till att det utförs en professionell marknadsanalys. Det är just marknadsanalysen som gör att ni som utför satsningen får koll på hur stora eller små möjligheter ni har att lyckas.

Hur du kan möta utmaningen:

För många entreprenörer är det ofta en utmaning att skapa en helhetsbild av sin egen marknad och för etablerade bolag finns utmaningar när de vill ta sig in i en ny marknad. I båda dessa fall fungerar modellen Tam Sam Som. TAM (Total Available Market), SAM (Serviceable Available Market) och SOM (Serviceable Obtainable Market) är tre nyckelbegrepp som hjälper företag att förstå marknadens storlek och deras potentiella roll i den.

 • TAM refererar till den totala marknaden för en produkt eller tjänst. Det ger en översikt av den maximala marknadspotentialen.
 • SAM är den delen av TAM som kan nås och betjänas/tillgodoses av företagets produkter eller tjänster.
 • SOM är den delen av SAM som ett företag realistiskt kan förvänta sig att erövra inom en förutsägbar framtid.

Modellen är vanligt förekommande i en marknadsanalys.Genom att analysera dessa tre dimensioner, kan företag realistiskt bedöma sin tillväxtpotential och marknadsandel. 

Utmaning: Öka konkurrenskraft genom starka försäljningsargument

Den näst sista utmaningen är förmågan att formulera unika försäljningsargument, även kallade för USPar (Unique selling point) för sin idé. Ofta beror detta på bristande förståelse för idealkunderna.

Hur du kan möta utmaningen:

Konkurrentanalys handlar om att samla in och tolka data om företag inom din sektor. Det är ett vägledande verktyg som används för att förstå i vilken riktning ni bäst utvecklar er verksamhet. Konkurrentanalysen kartlägger och ger er viktig information gällande hur konkurrensen på er marknad ser ut, men också vilka svagheter och styrkor de olika aktörerna besitter. Med det sagt finns det enligt vår erfarenhet stora utmaningar för företag att själva genomföra produktiva och givande konkurrentanalyser på egen hand. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp och få råd av objektiva utomstående aktörer som är experter på analyser.

Ifall du vill genomföra en konkurrentanalys på egen hand bör du starta din sökning där dina konkurrenter är mest aktiva. Följande tre resurser är användbara för att få insikter om konkurrenters marknadsposition, kundbeteenden och strategier.

Kundfeedback

Har dina konkurrenter stark närvaro på sociala medier är deras marknadsföring ett simpelt sätt att få djupare insikter om konkurrenters erbjudanden. Dessutom kan du hitta värdefull information genom att titta på feedback från kunder. Att analysera vad kunder säger om konkurrenterna kan ge värdefull information om kundernas behov och önskemål. Detta kan hjälpa dig att anpassa ditt erbjudande för att bättre uppfylla dessa behov. När du analyserar dessa data, fokusera på att identifiera mönster och insikter som kan hjälpa dig att förstå hur du kan positionera ditt startup på ett unikt sätt. Fråga dig själv: “Vad separerar min idé från konkurrenterna?”.

Konkurrenternas värdepropositioner

Det är också vanligt att jämföra och anpassa sig till konkurrenterna på marknaden. Du kan se hur dina konkurrenter formulerar typiska försäljningsargument och då också få en förståelse för hur du kan positionera din produkt eller tjänst. 

Frågor att ställa dig är: 

 • Vilka är mina huvudsakliga konkurrenter? 
 • Vad är deras nischer och hur framför de dessa? 
 • Hur uppfyller de sina kunders önskemål? 
 • Och viktigast av allt, hur skiljer sig min startup från konkurrenterna och vilket unikt värde erbjuder min idé till marknaden?
Finansiella rapporter 

För vissa branscher kan det finnas information att tillgå i offentliga dokument, som olika rapporter. Att granska konkurrenternas finansiella rapporter kan ge insikter om deras affärsmodeller, inkomstkällor och utgifter. Detta kan hjälpa dig att förstå deras styrkor och svagheter. Sammanställ informationen om era viktigaste konkurrenter och ställ dig frågan “Vilket värde kan vi erbjuda som andra inte gör?”. 

Genom att besvara dessa frågor kan du utveckla starka USPar som resonerar med dina potentiella kunder och skiljer er innovation från konkurrenternas.

Utmaning: Affärsidé som är anpassad efter omvärlden

För entreprenörer som vill starta ett startup är det avgörande att anpassa affärsidén i linje med hur omvärldsfaktorer påverkar marknaden. Denna anpassning kräver en förståelse för hur tekniska framsteg, globala ekonomiska förändringar och sociopolitiska trender formar affärsvärlden för innovationen. Att vara uppdaterad och flexibel är nyckeln till att bibehålla relevans och konkurrenskraft på en ständigt föränderlig marknad.

Att anpassa sig affärsidé efter omvärldsfaktorer är avgörande för framgång på en dynamisk marknad. Det är dock en utmaning att ständigt hålla sig uppdaterad om dessa förändrade faktorer. För att underlätta processen är användningen av strukturerade modeller och ramverk, som PESTEL, ett effektivt sätt att få en klar översikt. I denna artikel kommer vi att utforska hur du kan använda dessa verktyg för att bättre förstå och anpassa din affärsstrategi.

Hur du kan möta utmaningen:

PESTEL-modellen används för att analysera och förstå de viktiga externa faktorer som påverkar en affärsverksamhet. Denna modell bryter ner omvärldsfaktorerna i sex huvudkategorier: Politiska (Political), Ekonomiska (Economic), Sociala (Social), Teknologiska (Technological), Miljömässiga (Environmental) och Juridiska (Legal). Genom att bedöma varje kategori separat får man en mer nyanserad och omfattande förståelse för hur dessa faktorer påverkar marknaden och affärsmöjligheterna.

Nu när vi förstår vikten av PESTEL-modellen, uppstår naturligtvis nästa fråga: Var kan vi hitta relevant information för att genomföra denna analys? Vilka verktyg finns tillgängliga som kan stödja oss i denna informationsinsamling?

 1. Google Alerts: En gratis tjänst för att få e-postuppdateringar om specifika ämnen, företagsnamn eller konkurrenter. Idealisk för omedelbara uppdateringar och reaktion på viktiga händelser i din bransch.
 2. BuzzSumo: En sökmotor för innehållsanalys, som visar de mest delade inläggen och trendande ämnen i sociala medier. Användbart för att förstå vilket innehåll som engagerar din målgrupp och identifiera inflytelserika personer.
 3. Statista eller liknande databaser: Statista tillhandahåller ett enkelt gränssnitt för att snabbt hitta och analysera data, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för alla som behöver tillgång till pålitlig och omfattande statistik.

Hur kan du använda denna information?

Vi har nu gett en introduktion till vanliga utmaningar som många entreprenörer och forskare står inför när de vill utveckla sin idé. I kommande artiklar kommer vi att djupdyka ner i respektive analys och ge fler exempel på modeller som du kan använda om du vill genomföra en nulägesanalys själv. 

Ifall du har ett behov av att genomföra en nulägesanalys kan vi hjälpa dig! Vi har erfarenhet av att ha hjälpt inkubatorer och science parks med deras entreprenörer och forskare. Du kan läsa mer om våra nulägesanalyser här. Vill du komma i kontakt kan du klicka dig vidare här.