Nulägesanalys som verktyg: Sea Squeezer och resan mot en tydligare affärsstrategi

I detta case tittar vi närmare på hur BTH Innovation Office, med stöd från extern expertis, hjälpte idébäraren Håkan Lennerstad att utforska marknaden för hans innovation, Sea Squeezer – en lösning som renar saltvatten med hjälp av sol- och vågenergi. Genom en grundlig nulägesanalys kunde vi kartlägga möjligheter och utmaningar, vilket gav Håkan riktningen och insikten han behövde för att driva sin innovation framåt.

Ett case med Sea Squeezer och BTH Innovation Office

Innovation Office är en funktion vid Blekinge Tekniska Högskola [BTH] vilken stödjer innovationer och idéer sprunget från personal, forskare och studenter vid BTH. Innovation Office arbetar med att nyttiggöra forskning och innovationer. 

[Läs mer om Innovation Office här]

Kennet Henningson arbetar som innovationsutvecklare vid BTH. Det innebär att han hjälper idébärare med sina innovationer – däribland har han hjälpt Håkan Lennerstad med hans innovation Sea Squeezer. Håkan har bakgrund som ingengör och matematiker, med en examina som civilingenjör inom teknisk fysik, teknologie doktor i matematik och professor i matematik. Håkan har varit anställd vid BTH sedan 1992. 

Sea Squeezer är Håkans innovation, som kan rena saltvatten genom sol- och vågenergi. Därmed svarar Sea Squeezer på rådande vattenkris. Kennet stöttar Håkan i projektet och hitintills har två fungerande prototyper för idén tagits fram. Men, för att Sea Squeezer skulle komma framåt i sin utveckling behövdes en grundläggande nulägesanalys – där Kunskapspartner kom in i bilden.  

Håkan Lennerstad, Forskare och idébärare till Sea Squeezer

Kennet Henningsson, affärsutvecklare vid BTH Innovation Center 

Vad är en nulägesanalys?

En nulägesanalys är en systematisk undersökning av en specifik marknad eller bransch. Den syftar till att identifiera möjligheter, bedöma konkurrenssituationen, förutse trender, förstå kundbehov och få en djupare insikt i marknadens dynamik. Här är några av de huvudsakliga komponenterna i en typisk nulägesanalys:

 • Marknadsstorlek: Detta inkluderar den totala marknadsvolymen, potentiell kundbas, prognosed marknadstillväxt och den potentiella marknadsandelen en produkt eller tjänst kan förväntas uppnå.
 • Marknadssegmentering: Delar upp marknaden i mindre delar baserat på gemensamma egenskaper, som demografi, geografi, beteende eller andra kriterier.
 • Kundanalys: Identifiering av primära och sekundära kundsegment, att förstå deras behov, preferenser, köpbeteende och smärtområden.
 • Konkurrensanalys: En djupgående granskning av nuvarande och potentiella konkurrenter. Vilka är de största aktörerna, deras marknadsandelar, styrkor, svagheter, unika säljargument och affärsstrategier?
 • SWOT-analys: En bedömning av företagets Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot inom marknaden.
 • Produktanalys: Hur passar produkten eller tjänsten in på marknaden? Vilka är dess unika fördelar eller funktioner, och hur kommer det att mottas av kunderna?
 • Prissättningsanalys: Förståelse för priskänslighet, prissättningsstrategier av konkurrenter och vilka prispunkter som skulle vara mest gynnsamma.
 • Försörjnings- och distributionskanaler: Identifiering av de mest effektiva kanalerna för att nå kunderna, samt analys av eventuella flaskhalsar eller utmaningar i försörjningskedjan.
 • Regulatoriska, rättsliga eller kulturella hinder: Bedömning av eventuella lagar, regler eller kulturella aspekter som kan påverka marknadsinträdet eller framgången på marknaden.
 • Trender och framtidsutsikter: Vilka är de pågående och förväntade trenderna inom marknaden, och hur kommer dessa att påverka framtida efterfrågan eller försäljning?

Vad var anledningen till att BTH och Sea Squeezer tog hjälp av Kunskapspartner?

Innovation Center stod inför två huvudsakliga problem för att driva projektet framåt. Dessa var 

 1. Att den domän som Sea Sqeezer befann sig i var okänd, därmed hade de ingen expertis inhouse, och:
 2. Detta försvårade arbetet att lägga upp en affärsmodell. 

Såhär beskriver innovationsutvecklaren Kennet deras situation: 

“Det var en domän kring vattenrening, och en domän som vi inte kände till när vi började. Det är inte de traditionella projekt vi vanligtvis diskuterar. För att kunna göra forskaren rättvisa i hans ambitioner så ville vi sätta resurser på projektet. Någon som kunde lägga full tid på det under en kortare period, vilket vi då tyvärr inte kan. På detta sätt hoppades vi på att få fram mer information för att kunna förstå mer om den här domänen.”

På grund av projektets komplexitet, och det cirkulära beroendet mellan prospekta aktörer, fanns det enligt Kennet och Håkan ett behov för att få en tydlig förståelse för den spelplan de ville in på. De ville få en överblick av allt ifrån tillverkning, finansiärer, frakt, transport och slutkund. 

Forskaren och idébäraren Håkan uttrycker att idén har en komplicerad kommersiell situation, vilket innebär att de behövde skapa tydlighet för att kunna urskilja vilka möjligheter som finns för produktens utveckling. Det resultat som önskade uppnås genom en nulägesanalys var att formulera konkreta handlingsalternativ och kartlägga lämpliga partners för att driva projektet framåt.

Varför anlita en extern aktör för att genomföra en nulägesanalys?

Många företag och organisationer vänder sig idag till externa aktörer för att genomföra sina nulägesanalyser, och med god anledning. För det första garanterar externa experter en högre grad av objektivitet eftersom de saknar intern bias kopplad till företaget/organisationen. Dessutom besitter externa specialister ofta avancerade verktyg och djupgående expertis som interna team kanske inte har tillgång till. Detta kan visa sig vara både kostnads- och tidsbesparande för beställaren. Vidare kan externa analytiker introducera nya perspektiv och metoder, vilket berikar analysprocessen. De kan även ha tillgång till diverse databaser och kan dra nytta av sin erfarenhet från olika branscher som de tidigare har hjälpt, för att ge en mer nyanserad bild av marknaden. I situationer där företagskänslig information är inblandad kan det dessutom vara fördelaktigt att ha en oberoende part som hanterar data konfidentiellt. 

Som tidigare nämnt behövde Håkan och Kennet sondera ny terräng med Sea Squeezer. Och på grund av den externa expertis som Kunskapspartner kunde tillgå med öppnades nya dörrar. Enligt Håkan var det värdefullt att få tillgång till det kontaktnät om vattenfrågor som Kunskapspartner vaskade fram under projektet. Och enligt både Håkan och Kennet resulterade nulägesanalysen i en större förståelse för den nya domän de ska in på. De uttrycker att det har blåst liv i projektgruppen när de nu har har hittat Sveriges största nationella nätverk inom området. 

Projektets genomförande

Under projektet som löpte under sommaren 2023 ställdes vi inför utmaningen att formulera en affärsstrategi för en produkt som bryter mot normen. Istället för den traditionella affärsmodellen där en produkt säljs direkt till en slutkonsument, handlade det här om en innovation där slutkonsumenten inte skulle vara den som betalar. Denna komplexa marknad kännetecknas inte bara av säljare och kunder, utan involverar en myriad av aktörer – från VC:er och investerare till tekniska samarbetspartners och till och med välgörenhetsorganisationer som är intresserade av att investera i innovationen.

Vår expertis ligger i att identifiera potentiella affärsstrategier. Trots den komplexa utmaningen lyckades vi, efter att ha arbetat med många företag, navigera i dessa vatten med viss säkerhet, även om vägen inte alltid var tydlig.

Kommunikationen med vår kund, idébäraren Håkan, var kritisk. Mellan uppdateringar via e-post, snabba telefonsamtal till forskare och tre strategiskt planerade möten säkerställde vi att alla parter var informerade och engagerade genom processen.

Vad blev resultatet av nulägesanalysen? 

En detaljerad insikt i hur en affärsstrategi kunde se ut och vilka nästa steg som skulle vara mest fördelaktiga. Förutom de värdefulla insikterna från analysen, kunde Håkan förses med kontakter till över 20 individer och organisationer inom finansiering, nätverk inom vattenreningsindustrin, potentiella partnerskap och tekniska samarbetspartners.

Håkan uttryckte att dessa resultat gav honom tydliga vägar att följa. Innan vårt projekt saknade han en klar förståelse för sin marknad och hade ingen konkret handlingsplan för framtiden. Efter vårt samarbete kände han sig utrustad med kunskapen och resurserna för att verkligen driva sin innovation framåt. Som han uttrycker det “Det var betydligt konkretare och mera direkt användbart än jag väntade mig. Jag har använt en vecka att följa upp och utvärdera olika spår, och har fått klart tydligare bild av hur branschen ser ut och hur min ingång till den bör vara.”

Vill du veta mer om våra olika nulägesanalyser? Klicka på knappen för att ta dig vidare till en sida där vi har samlat all information!