fbpx

Om oss på Kunskapspartner

På Kunskapspartner specialiserar vi oss på strategiskt utvecklingsarbete – att formulera, leda och levandegöra. Kunskapspartner är ett konsultföretag med rötter i forskning. Den kombinationen gör oss unika jämfört med många andra konsultverksamheter. Vi har en djup kunskap inom strategiska frågor som berör verksamheters tillväxt. Inom företagsekonomi, teknologi och management har vi även djupr akademisk kompetens som vi kombinerar med, praktisk erfarenhet från näringslivet. Våra rötter tar näring från både företagande och forskning. Därför stannar vårt arbete aldrig vid ord och teorier. Slutsatser omsätts alltid i praktisk handling. Med den kunskapskraft vi hämtar i forskningen och med den handlingskraft som uppstår i nära samarbete med våra uppdragsgivare hjälper vi företag att stärka sin konkurrenskraft.

20

Över 20 års samlad erfarenhet

200

Hjälpt över 200 företag och organisationer

350

Över 350 levererade projekt

Hur arbetare vi på Kunskapspartner?

Det finns tre grundläggande byggstenar som vi arbetare med när vi leder utvecklingsprojekt: strategi, struktur och styrning. Var för sig är dessa delar värdefulla, men det är först när de länkas samman till en helhet som vi får ett kraftfullt system för ledning och utveckling av verksamheter. 

Strategi likställs ofta med en plan över verksamhetens utveckling på kort respektive lång sikt. I många företag är det primärt ledningsgruppen som involveras i strategiarbetet och strategin blir på så sätt abstrakt för stora delar av organisationen. För oss är strategi en process, som på olika sätt involverar medarbetarna för att skapa en tydlig bild av de mål företaget strävar mot och vägen dit. En väl förankrad strategi skapar handlingskraft på bredden i organisationen och ger utrymme för personligt ansvar. 

Struktur behöver vi för att skapa förutsättningar för medarbetarna att agera självständigt och fatta beslut i linje med den valda strategin. Struktur för oss handlar om organisatorisk tillhörighet, rapporteringsvägar och resultatansvar, men det handlar framförallt om flöden och samverkan. Produkter och tjänster färdas tvärs över organisatoriska gränser, från marknadsföring över försäljning till produktion och leverans. I dessa flöden ser vi hur det ibland gnisslar ordentligt i överlämningen mellan funktioner med eget resultatansvar och individer. Om alla medarbetare i företaget lär sig att se hur verksamhetens olika funktioner samverkar och skapar en helhet är mycket vunnet. Motivationen ökar och utrymmet för ett större personligt ansvar växer. 

Styrning förknippar många med kontroll och tvång. För oss handlar styrning om att motivera medarbetarna att driva verksamheten i rätt riktning. Motivation skapar vi genom att mäta det som driver verksamheten framåt och som kan ge oss information om vart vi är på väg. Genom att mäta skaffar vi oss kunskap. Kunskapen ökar förståelsen och med den kan vi leda och utveckla verksamheten.

Vilka företag hjälper vi?

Med vår koppling till forskningen och näringslivet är vår placering i IDEON i Lund lika naturlig som självklar. Här finns vi mitt i ett av Europas största centrum för forskning och utbildning. Kunskapspartner bildades 1998 och vi har sedan dess hjälpt många företag att stärka sin konkurrenskraft. Det vi gör kan appliceras på de flesta företag i behov av förändring, oavsett bransch och storlek. Därför arbetar vi med såväl industriföretag som tjänsteproducerande företag. Bland våra kunder finns både stora och små företag, privatägda och börsnoterade. Även om några kunder är globala koncernen har de allra flesta basen för sin verksamhet i och kring Skåne.

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

I arbetet med att formulera och sätta strategin för Läckeby Water Group tog vi hjälp av Kunskapspartner. De strukturerade och drev arbetet tillsammans med Ledningsgruppen. Arbetet resulterade i en enad och tydlig väg framåt för hela Läckeby Water Group. Strategin har summerats i en användarvänlig strategisk agenda, som vi är mycket nöjda med. Med Kunskapspartners breda kompetens och inspirerande arbetssätt har vi hållit tempo i genomförandet och kvalitet i slutresultatet.

Varför ska vi arbeta med Kunskapspartner?

Företag som anlitar oss ser att vi adderar värde inom olika områden och på olika sätt. Några behöver hjälp med att tydliggöra riktningen och fokusera verksamheten. Andra brottas med målsättningar kring tillväxt eller leveranssäkerhet. Några behöver bli mer kundorienterade eller samtrimmade internt. Andra har behov av att skapa en gemensam plattform för ledarskapet eller att bygga en gemensam värdegrund. Gemensamt för alla våra uppdrag är att de handlar om förändring, att rusta både individer och företag för uthållig framgång. 

Bästa resultat når ett företag när det anlitar engagerade förändringskonsulter som arbetar med, inte åt ledningen. Att leda ett förändringsarbete är ett hantverk, som vi har lärt oss av många års erfarenhet och som vi ständigt utvecklar. Mest av allt har vi lärt oss att tydlighet och prestigelöshet i samspelet med alla involverade ger resultat. Som förändringsledare vill vi ha högt i tak. Då kan vi ställa de utmanande, modiga frågorna som öppnar nya dörrar åt medarbetare som gärna vill bidra men inte alltid vet hur. I varje uppdrag gläds vi åt den stora potential som finns hos många och den resa många gör från ibland rena motståndare till aktiva och drivande deltagare i förändringsarbetet. Vår vana att lyssna till människor som vill ge av sin kunskap och erfarenhet gör att arbetet inte bara blir en förmedling av kunskap från oss till företaget. Att ge och ta i projektarbetet föder ett samspel som leder framåt och ger uthålligt resultat.