Så skapar du ditt dreamteam

Trygga gruppmedlemmar presterar bättre

Internetföretaget Google ville ta reda på varför vissa av deras team var mer produktiva och framgångsrika än andra. I en studie lät de därför intervjua hundratals av sina medarbetare och analysera data från 180 av sina team, verksamma över hela världen.

De utgick från hypotesen att framgången hade med sammansättningen av teamet att göra, men insåg snart att medlemmarnas egenskaper var av mindre betydelse. Vad som däremot skulle visa sig lyckosamt var de team där medlemmarna kände en psykologisk trygghet.

Enligt Harvardprofessorn Amy Edmonson definieras psykologisk trygghet av att en person vet att den kan ta till orda utan att riskera att bli förödmjukad, straffad eller utslängd.

De team där medlemmarna respekterade varandras känslor och var angelägna om att låta alla komma till tals var därför mest produktiva och skapade störst vinst. Riktiga dreamteam helt enkelt. Och det bästa av allt – medlemmarna var mer nöjda med sina jobb.

Personlighetsanalyser ger ökad förståelse

Varför vissa grupper lyckas bättre än andra kan säkert ha flera förklaringar. Googles undersökning visade att den upplevda tryggheten var av stor vikt. De såg att team vars medlemmar vågade öppna upp sig och visa sina känslor inför varandra presterade bättre.

För att skapa tillit till andra i ett arbetslag är det viktigt att alla förstår varandra. Vi människor har olika personlighetsdrag och besitter olika förmågor, vilket påverkar hur vi beter oss. Att vi förstår samspelet mellan individen och gruppen är av stor vikt.

Genom att analysera en persons egenskaper och karaktärsdrag är det lättare att förstå varför personen agerar som den gör och bemöta det beteendet med respekt. Det debatteras ofta kring huruvida personlighetsanalyser bidrar till en bättre arbetsplats eller inte.

Svaret ligger med största sannolikhet i hur analyserna används. Om analyserna synliggörs och kommuniceras inom teamet kan de bidra till en större öppenhet och transparens mellan teammedlemmarna. Något som i förlängningen skapar trygghet.

Det finns flera personlighetstester som bidrar till en ökad förståelse om samspelet mellan individen och gruppen. Ett exempel är DISC-analysen som tydligt visar vilka styrkor som finns inom ett team och hur dessa kan tas tillvara på bästa sätt. Den visar dessutom vilka förbättringar som kan göras för att ett team ska bli så välmående och högpresterande som möjligt.

Vill du veta mer om hur du kan öka samspelet mellan individ och grupp?