Vad är Business Model Canvas?

Business Model Canvas (BMC) är en modell som kan användas i samband med strategisk utveckling av en verksamhet. Modellen gör det lättare för företaget att förstå affärsstrukturen i sin helhet. Den visar på hur verksamheten skapar värde för sina kunder och sin omvärld samt hur olika processer i företaget hänger ihop med varandra.

Det finns flera användningsområden för BMC där situationsanpassningen styrs av syftet. Det kan handla om att skapa en tydligare förståelse för hur befintlig verksamhet fungerar, utforska alternativa affärsmodeller eller planera för en ny produktlansering. BMC kan därmed tydliggöra flera dimensioner av verksamheten, som i sin tur gör medarbetarna mer samspelta i arbetet. Tack vare arbetsprocessen tydliggörs även en av de viktigaste intressenterna för en verksamhet – kunderna. Med BMC blir det tydligare vilka företagets kunder är – något som är oerhört viktigt eftersom kunderna är de som ser till att verksamheten kan fortlöpa.

Business Model Canvas

Nedan illustreras Business Model Canvas i sin helhet följt av en beskrivning av varje segment av modellen. För er som vill använda modellen föreslår vi att den skrivs ut på stort papper och sätts upp på väggen. Skriv sedan ned era tankar på post-it-lappar och fäst i de olika segmenten. Det möjliggör att tankarna kan flyttas runt tills att ni känner er nöjda. Använd gärna olika färger på lapparna för att bättre illustrera vad som hänger ihop.

Business Model Canvas

Value Propositions

Value Propositions finns i modellens mitt och är det viktigaste segmentet. I den rutan beskriver ni hur relationen till era kunder ser ut genom att besvara frågorna:

 • Vilket värde levererar vi till kunden?
 • Vilka av våra kunders problem vill vi lösa?
 • Vilka av våra kunders behov tillfredsställer vi?
 • Vilka av våra kunders besvär kan vi eliminera?

Customer Segments

Customer Segments finns längst ut till höger i modellen, där ni definierar vilka företagets kunder är genom att besvara frågorna:

 • För vilka producerar vi värde?
 • Vem är vår viktigaste kund?
 • Vilken marknad beskriver oss bäst?

Key Partners

Key Partners finns längst ut till vänster i modellen. Där skriver ni upp vilka externa samarbetspartners som är centrala för att er verksamhet ska kunna leverera värde till era kunder genom att besvara frågorna:

 • Vem är vår huvudpartner?
 • Vem är vår huvudleverantör?

Key Activities och Key Resources

Till höger om Key Partners finns Key Activities (KA) och Key Resourses (KR). I dessa delar definierar ni vilka aktiviteter respektive resurser som behövs för att skapa värde till företagets kunder genom att besvara frågorna:

 • Vilken huvudaktivitet (KA) behöver vi för att genomföra, skapa och uppnå vårt värdeskapande?
 • Vilka huvudresurser (KR) behöver vi för att genomföra, skapa och uppnå vårt värdeskapande?

Customer Relations och Channels

Till vänster om Customer Segments finns Customer Relations (CR) och Channels (CH). I dessa delar definierar ni vilka förväntingar kunderna har på verksamheten och beskriver hur dessa förväntningar införlivas genom att besvara frågorna:

 • Vilka relationer (CR) förväntar sig våra kunder att verksamheten skapar och upprätthåller?
 • Vilka kanaler (CH) använder vi idag för att tillfredsställa kundernas förväntingar?

Fundera även på hur Customer Relations hänger ihop med de andra segmenten i BMC och hur mycket det kostar verksamheten.

Revenue Streams

Revenue Streams finns längst ned till höger i modellen, där ni kartlägger hur verksamheten tjänar sina pengar genom att besvara frågorna:

 • För vilket värde är våra kunder villiga att betala?
 • Hur mycket betalar våra kunder idag?
 • Vilken betalningsmodell används idag?

Cost Structure

Cost Structure finns längst ned till vänster i modellen. I den rutan beskriver ni vilka kostnader verksamheten har och hur dessa ser ut genom att besvara frågorna:

 • Vilken är den viktigaste kostnaden?
 • Vad kostar företaget mest?
 • Är verksamheten värde- eller kostnadsdriven?

Värdedriven kostnadsstruktur innebär att verksamheten försöker skapa maximalt värde för kunden i alla lägen – oavsett pris. Med kostnadsdriven kostnadsstruktur drivs verksamheten av att pressa ned kostnaderna för att tjäna pengar. Detta är strategiska vägval som behöver besvaras under processen.

Gå en workshop i Business Model Canvas

När alla frågor är besvarade har ni förhoppningsvis fått en tydligare helhetsbild över verksamhetens affärsstruktur. Vill ni ha hjälp att genomföra er BMC kan ni gå en workshop hos oss på Kunskapspartner. Våra strategikonsulter hjälper då ditt företag att visualisera er affärsmodell samt de processer som skapar värde för era kunder.

Vill du veta mer om vår workshop i Business Model Canvas?

Källor: Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T., & Smith, A. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers