Kunskapspartner_strategi

Vad är strategi?

Vad innebär det att upprätta en strategisk plan, hur bör den genomföras och vilka ska involveras? Vi reder ut vad en strategi är.

Idag har de flesta företag flera strategier för sina verksamheter. Ofta bryts en mer övergripande företagsstrategi ned i områdesspecifika strategier som exempelvis marknadsstrategi, varumärkesstrategi och hållbarhetsstrategi.

Begreppet är brett och kan användas i flera sammanhang, men vad betyder det egentligen? För alla är det inte helt självklart vad en strategi är, vad det innebär att upprätta en strategisk plan, hur den sedan bör genomföras samt vilka som ska involveras. 

I följande artikel har vi därför försökt skapa klarhet i hur vi på Kunskapspartner ser på en strategi och vilken funktion vi anser att den ska fylla. Vi tar avstamp i den övergripande företagsstrategin.

Syftet med en företagsstrategi

En företagsstrategi ska besvara frågorna:

  • Var är vi idag?
  • Vart vill vi vara?
  • Hur tar vi oss dit?

Det krävs alltså 1) en korrekt analys av nuläget, 2) en tydlig målbild och 3) en plan för hur målet ska uppnås. För att lyckas med sin företagsstrategi gäller det dessutom att involvera hela organisationen. Det är därför viktigt att beskrivningen av strategin är formulerad på ett sätt som gör att alla i företaget förstår. 

Skapa en tydlig företagsstrategi 

Det är företagsledarens uppgift att skapa en företagsstrategi som är begriplig för alla inom verksamheten. Vårt verktyg Strategisk agenda är ett exempel på hur strategin kan göras tydlig. Den är uppbyggd av en rad komponenter som tillsammans ska ge en övergripande bild av företaget, vart det strävar och hur målet ska nås.

Vilka komponenter som är relevanta att ha med vid utformandet av en Strategisk agenda kan variera beroende på företagets inriktning. Här går vi igenom några av de komponenter som brukar ingå.

Kärnvärden

Kärnvärdena ska vara ungefär fem till antalet och beskriva vilket sätt företagets medarbetare ska agera mot andra såväl internt som externt.

Vision

Visionen är ett framtida önskvärt tillstånd och ska besvara frågorna: Varför finns vi och var vill vi vara på lång sikt? Visionen ska helst beskrivas i en enda mening. 

Affärsidé

Affärsidén ska beskriva vad företaget gör och hur det genererar intäkter. Den baseras ofta på bransch, företagets storlek eller geografisk avgränsning och ska besvara frågorna:

  • Vilka är vi och vad särskiljer oss från andra i samma bransch?
  • Vilken är vår produkt?
  • Vilka är våra kunder?

Strategiska vägval

De strategiska vägvalen är helt avgörande för företagets framtid. De ska beskriva mellan ett och fyra avgörande beslut som styr vart företaget vill på lång sikt.

Strategiska teman

Strategiska teman syftar till de initiativ som är viktigast för att hela verksamheten ska förflyttas i en önskvärd riktning de kommande åren. Teman ska vara mellan två och fem till antalet och utgå från förbättringsområden i den nuvarande verksamheten.

Strategiska mål

De strategiska målen ska beskriva vad företaget vill uppfylla under innevarande år samt på tre till fem års sikt. Ett strategiskt mål kan exempelvis innefatta de aktiviteter och processer som leder fram till verksamhetens ekonomiska resultat. De kan också bestå av icke-finansiella inslag som exempelvis kundnöjdhet och medarbetarindex. 

Håll företagsstrategin kort och koncis

Eftersom företagsstrategin ska vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet bör den hållas kort och koncis. Fördelen med att sammanfatta företagsstrategin på det här viset är att den blir lättbegriplig och tillgänglig för alla. 

Se till att återbesöka strategin ofta – minst en gång om året, men gärna varje månad – och se till att det blir ett dokument som betyder någonting för medarbetarna. Det är först när de tagit till sig budskapet som det får något värde.

Andra strategier och policies

När företagsstrategin är på plats kan den brytas ned i områdesspecifika strategier. Hållbarhetsfrågorna kan exempelvis hanteras i en hållbarhetsstrategi och marknadsfrågorna i en marknadsstrategi. 

Övriga funktioner som ekonomi, personal och miljö kan benämnas som så kallade policies. Det är exempelvis en god idé att placera information om anställningsupplägg tillsammans med annat som rör personalfrågor i en personalpolicy.

Att positionera sig rätt inför framtiden kan kännas som en stor utmaning. Våra strategikonsulter hjälper er att ta fram en övergripande strategisk plan för verksamhetens utveckling på såväl lång som kort sikt.