vd-utbildning

Vanliga utmaningar i styrelsearbetet

Styrelsen är det högsta strategiska organet i ett företag. För att ta ett första steg mot en högfungerande styrelse bör styrelsens främsta utmaningarna identifieras. Vi har pratat med Dr. Carl-Henric Nilsson som har mångårig erfarenhet av styrelsearbete, såväl som ledamot som ordförande, om vilka utmaningar han stött på i sitt styrelsearbete.


1. Styrelsens input får inte genomslag i det operativa arbetet

Trots att styrelsen ska vara ett strategiskt organ är det ibland svårt för besluten som styrelsen fattar att få genomslag i det operativa arbetet i organisationen. Detta leder ibland till att styrelsen går in operativt i bolaget och misslyckas därmed med att fokusera sitt arbeta på de strategiska frågorna. 

2. Säkra finansiering i uppstartsfasen

Det finns många fantastiska ideér som förblir just ideér på grund av att styrelsen inte förmår att säkra finansiering för bolaget. Detta kan bero på flera anledningar. En kan vara att styrelsen inte har det kontaktnät som krävs för att säkerställa de pengar som krävs i en intensiv uppstartsfas, en annan kan vara oförmågan att driva finansieringsprojektet med tydliga tollgates.

3. Interpersonella relationer mellan styrelse VD och ledningsgrupp

Att skapa samsyn mellan styrelse, VD och Ledningsgrupp kan vara både komplicerat och tidskrävande. Det kan bero på att personer inte förstår varandras syn på bolagets utmaningar. Ledningsgruppen har fokus på det operativa arbetet medan styrelsen sköter det strategiska arbetet och det kan vara svårt att förstå hur långsiktiga besluten är kopplade till de kortsiktiga. Det kan också bero på att sammansättningen av styrelsen respektive ledningsgruppen är för homogen fast olika varandra vilket kan försvåra att arbeta tillsammans.

Metoder för att handskas med dessa utmaningar

Genom att kontinuerligt utvärdera styrelsens arbete och ge varandra feedback skapas ett öppet klimat och eventuella blindspots identifieras. Det gör det enklare att arbeta tillsammans inom styrelsen och ledningsgruppen såväl som mellan dem. Carl-Henric rekommenderar vidare gemensamma strategidagar där styrelse och ledningsgruppen får möjlighet att gå in på djupet av bolagets utmaningar. Det finns även ett värde i att ledamöter i styrelsen oberoende av varandra går en styrelseutbildning. Slutligen föreslår Carl-Henric att lägga tid och energi på att förstå kunden på djupet och att skärskåda bolagets affärsmodell.

Är du nyfiken på att lära dig mer om bolagsstyrning och affärsstrategier? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!