fbpx

Verksamhetsanalys

Vad är en verksamhetsanalys?

En verksamhetsanalys är en övergripande och strukturerad process som utvärderar ett företags resultat, nuvarande utmaningar och framförallt konkreta behov för verksamheten. I analysen ingår det även att fastställa de interna styrkorna, svagheterna, samt externa möjligheterna och hot som finns. En gedigen verksamhetsanalys kan även gå ut på att analysera företagets finansiella rapporter, konkurrenssituation på marknaden, ledningsgrupp, produkter och tjänster, kundbas och andra faktorer. Målet med en verksamhetsanalys är att fatta välgrundade beslut om företagets framtid och för att identifiera förbättringsområden.

Varför behövs en verksamhetsanalys?

En verksamhetsanalys är ett viktigt verktyg för att förstå ett företags hälsa. Den kan hjälpa investerare, ägare, styrelsen, ledningsgruppen, medarbetare eller andra intressenter att fatta välgrundade beslut om företaget. Den kan också ge värdefulla insikter. Genom att genomföra en grundlig analys kan företag identifiera förbättringsområden och utveckla strategier för att öka lönsamhet och långsiktig framgång.

Digital arbetsplats

Hur kan vårt team utföra en verksamhetsanalys?

Det finns olika sätt att utföra en verksamhetsanalys. Vår första och övergripande rekommendation är att utgå från material som redan finns inom organisationen och försök göra en genomlysning av verksamhetens olika delar. Det kan vara information om historia, produkter och tjänster, konkurrenssituation och kundbas. Nedan kommer konkreta förslag på de steg som borde ingå i en verksamhetsanalys: 

 1. Finansiella resultatet: Undersök företagets bokslut för att bedöma dess lönsamhet, likviditet, betalningsförmåga och framförallt vad resultatet grundar sig i.
 2. Konkurrenssituationen: Utvärdera företagets konkurrensfördelar och nackdelar i förhållande till konkurrenterna. 
 3. Bolagsstyrningen och ledningsgruppen: Bedöm kvaliteten på företagets ledningsgrupp och deras förmåga att genomföra företagets strategi.
 4. Kundbasen: Utvärdera storleken och sammansättningen av företagets kundbas samt dess kundlojalitet och kundtillfredsställelse. 
 5. Företagets produkter och tjänster: Bedöm kvaliteten och prissättningen av företagets produkter och tjänster samt företagets förmåga till innovation. 
 6. Strategiska position: Utvärdera företagets strategiska inriktning och dess förmåga att positionera sig inom branschen. 

Dessa 6 steg är en utgångspunkt i arbetet och som består utav information och kunskap som bör finnas internt inom organisationen. Det kan vara att flera personer internt har kompetens inom olika delar. Därför är det viktigt att samla dessa personers kompetens på ett tydligt sätt.

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Att utföra en verksamhetsanalys kan leda till fler fördelar. Framförallt bör er verksamhet får en bättre förståelse för nuläget i er organisation eller ert företag. Nedan kommer en förklaring på vad ni kan få ut av en verksamhetsanalys:

 • Förbättrat beslutsfattande

  utifrån verksamhetens interna styrkor och svagheter, samt de externa möjligheterna och hoten som finns.

 • Ökad effektivitet

  genom att förstå verksamhetens nuvarande tillstånd och områden där processerna kan förbättras eller effektiviseras.

 • Ökad lönsamhet

  genom att identifiera områden där kostnaderna kan minskas eller intäkterna ökas.

 • Förbättrad kundservice

  med värdefulla insikter om kundernas behov och preferenser.

 • Ökade konkurrensfördelar

  genom att identifiera områden där företaget kan skilja sig från konkurrenterna. 

Hur jobbar KP med verksamhetsanalyser?

En verksamhetsanalys är en viktig komponent i att utföra en övergripande nulägesanalys. På Kunskapspartner erbjuder vi verksamhetsanalysen som en enskild leverans, eller som en del i en övergripande och större nulägesanalys som går på djupet i arbetet. Allt i syfte att öka kunskapen och förståelsen för verksamhetens kapacitet och leveransförmåga.

Våra nulägesanalyser leds av våra affärsrådgivare och konsulter, som sedan mynnar ut i en skräddarsydd presentation och rapport kring nuläget. I samtliga leveranser vill vi även anordna en workshop tillsammans med deltagarna, för att säkerställa att innehåller och materialet kan anammas, och användas i praktiken. 


I workshopen hjälper vi er verksamhet att arbeta vidare med resultatet, i kombination med konkreta förslag och åtgärder. Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation, så att ni kan fokusera på att öka ert deltagande, reflektionsförmåga och fokus på att förbättra er verksamhet framåt.

Kontakta mig så får du veta mer!

Vad kostar våra nulägesanalyser?

Vi erbjuder en mängd olika nulägesanalyser. Prissättningen varierar beroende på omfattning av analysen samt tidsåtgång för arbetet. Utför vi enbart en av våra fem analyser kostar det 25 tkr, medan fler analyser ger ett större pris. Gör vi samtliga analyser blir priset rabatterat, det vill säga att ni får fem analyser för priset av fyra, 100 tkr.

Är ni osäkra på vilken nulägesanalys som er verksamhet har behov av? Hör av er till oss så kan vi skräddarsy en lösning efter era behov.